Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bhārika:a.[bhāra-ika] 荷ある,重き,重大な.cf.bhāriya.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bhārika,【形】 裝滿東西的,重的,充滿的。(p243)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhārika,【形】裝滿東西的,重的,充滿的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhārika:bhārika(ti)
ဘာရိက(တိ)
[bhara+ṇya.ya--kapru.]
[ဘရ+ဏ်။ ယ-ကို-ကျပဳ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhārika:bhārika(ti)
ဘာရိက(တိ)
[bhāra+ika]
[ဘာရ+ဣက]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhārika:[adj.] loaded; heavy; full of.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bhārika,(adj.) [fr.bhāra] 1.loaded,heavy J.V,84,477; Miln.261.-- 2.full of,loaded down with (-°) VvA.314 (sineha° hadaya).-- 3.grievous,serious,sorrowful PvA.82 (hadaya).-- 4.important Miln.240,311.-- See bhāriya.(Page 502)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BHĀRIKA:[a] chở nặng,nặng nề,đầy dẫy
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhārika:ဘာရိက(တိ)
[ဘာရ+ဣက]
(က) ေလးလံေသာ ဥစၥာဘ႑ာရွိေသာ၊ ေလးလံေသာဥစၥာဘ႑ာထားရာျဖစ္ေသာ။ (ခ) ေလးလံေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhārika:ဘာရိက(တိ)
[ဘရ+ဏ်။ ယ-ကို-ကျပဳ။]
အေလးအျမတ္ျပဳအပ္ေသာ၊ ႐ိုေသေလးစားအပ္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhārika:ဘာရိက (ပ)
ဝန္ကို ေဆာင္ေသာသူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhārika:ဘာရိက (တိ) (√ဘရ္+ဏိက)
ဝန္ေလးသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,