Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bhāra:m.[〃<bhṛ] ①荷,重担,荷物.-ādāna 荷を取ること,責任をとる.-oropana 荷をおろすこと.-nikkhepana荷の投棄.-vāhin,-hāra荷担者,荷運び人.② [重さの量] バーラ,一荷.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bhāra,【陽】 重量,負荷,負擔,工作,事件。 ~nikkhepana,【中】 那下負擔,放下負荷。 ~mocana,【中】 擺脫負擔。 ~vāhī,【陽】 承受負擔,帶有公職者。 ~hāra,【陽】 負擔的承受者,負荷的運送者。(p243)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhāra,(‹bhr,Vedic bhāra; cp.bhara),【陽】重量,負荷,負擔,工作,事件。bhāranikkhepana,【中】那下負擔,放下負荷。bhāramocana,【中】擺脫負擔。bhāravāhī,【陽】承受負擔,帶有公職者。bhārahāra,【陽】負擔的承受者,負荷的運送者。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhāra:bhāra(ti)
ဘာရ(တိ)
[bhāra+a]
[ဘာရ+အ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhāra:bhāra(pu)
ဘာရ(ပု)
[bhara+ṇa.bhara dhāraṇa posanesu ṇo.,ṭī.481.]
[ဘရ+ဏ။ ဘရ ဓာရဏ ေပါသေနသု ေဏာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၈၁။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhāra,(m.) a weight; load; burden; charge; task; an affair.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bhāra,[fr.bhṛ,Vedic bhāra; cp.bhara] 1.anything to carry,a load Vin.III,278 (Bdhgh; dāru° a load of wood).bhāraṁ vahati to carry a load A.I,84; VvA.23.--garu° a heavy load,as “adj." “carrying a heavy load" J.V,439 (of a woman,=pregnant).--bhāratara (adj.‹-› compar.) forming a heavier load Miln.155.-- Cp.ati°,sam°.-- 2.a load,cartload (as measure of quantity) VvA.12 (saṭṭhi-sakaṭa°-parimāṇa); PvA.102 (aneka°parimāṇa).-- 3.(fig.) a difficult thing,a burden or duty,i.e.a charge,business,office,task,affair Vism.375; J.I,292; II,399; IV,427; VI,413; DhA.I,6,111.Several bhārā or great tasks are mentioned exemplifying the meaning of “gambhīra" & “duddasa" (saccāni) at VbhA.141,viz.mahā-samuddaṁ manthetvā ojāya nīharaṇaṁ; Sineru-pādato vālikāya uddharaṇaṁ; pabbataṁ pīḷetvā rasassa nīharaṇaṁ.-- 4.(fig.) in metaphors for the burden of (the factors of renewed) existence (the khandhas and similar agents).Esp.in phrase panna-bhāra “one whose load (or burden) has been laid down," one who has attained Arahantship M.I,139; A.III,84; S.I,233; Dh.402 (=ohita-khandha-bhāra DhA.IV,168); Sn.626 (same expln at SnA 467),914 (expld as patita-bhāra,oropita°,nikkhitta° Nd1 334,where 3 bhāras in this sense are distinguished,viz.khandha°,kilesa°,abhisaṅkhāra°); Th.1,1021.So at Vism.512 with ref.to the ariya-saccāni,viz.bhāro= dukkha-saccaṁ,bhār’ādānaṁ=samuda-saccaṁ,bhāranikkhepanaṁ=nirodha-s.,bhāra-nikkhepan’upāya = magga-s.-- On bhāra in similes see J.P.T.S.1907,118.

--ādāna the taking up of a burden S.III,25.--(m)oropana “laying down the load," i.e.delivery of a pregnant woman Bu II.115.--ṭṭha contained in a load,carried as a burden Vin.III,47.--nikkhepana the laying down or taking off of a burden S.III,25.--mocana delivery (of a pregnant woman) J.I,19.--vāhin “burdenbearer," one who carries an office or has a responsibility A.IV,24 (said of a bhikkhu).--hāra load-carrier,burdenbearer S.III,25 sq.(Page 502)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BHĀRA:[m] sức nặnt,sự chở nặng,gánh nặng,chở,phận sự,một việc --nikkhepana [nt] để gánh nặng xuống,trút gánh nặng --mocana [nt] giải thóat khỏi gánh nặng --vāhī [3] chịu đựng gánh nặng,người lãnh trách nhiệm một công việc --hāra [3] người mang gánh nặng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhāra:ဘာရ(ပု)
[ဘရ+ဏ။ ဘရ ဓာရဏ ေပါသေနသု ေဏာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၈၁။]
(၁) ဝန္၊ ဝန္ထုပ္၊ တာဝန္။ (၂) အခ်ိန္ႏွစ္ဆယ္၊ ဗိုလ္ႏွစ္ေထာင္။ (တိ) (၃) ဝန္ေလးေသာ။ (၄) ဝန္ကို -ေဆာင္တတ္ေသာ-ေဆာင္ေၾကာင္း-ေဆာင္ရာ (ဦးေခါင္းစသည္)။ ဘာရ႒-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhāra:ဘာရ(တိ)
[ဘာရ+အ]
ဝန္ထုပ္ ဝန္ပိုးႏွင့္ တူေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhāra:ဘာရ (ပ) (√ဘရ္+ဏ)
ဝန္။ တာဝန္။ ဝန္ကို ေဆာင္ျခင္း။ ေလးလံျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,