Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bhānu:a.m.[〃m.] 光,輝やかしい,深紅の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bhānu,【陽】 1.光。 2.太陽。 ~mantu,【形】 發光的。 【陽】 太陽。(p242)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhānu,bhāṇu【陽】1.光。2.太陽。bhānumantu,【形】發光的。【陽】太陽。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhānu:bhānu(pu)
ဘာႏု(ပု)
[bhā+nu.bhāti dibbatīti bhānu.sūriyo,,7.11va.,ṭī.63.rū.681.]
[ဘာ+ႏု။ ဘာတိ ဒိဗၺတီတိ ဘာႏု။ သူရိေယာ၊ ေမာဂ္၊ ၇။ ၁၁ဝ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၃။ ႐ူ။ ၆၈၁။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhānu:[m.] 1.light; 2.the sun.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bhānu,(adj.) [cp.Vedic bhānu (m.) shine,light,ray; Epic Sk.also “sun"] light,bright red J.III,62 (of the kaṇavera flower); VvA.175 (°raṁsi).(Page 502)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
bhānu:A ray of light; the sun
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BHĀNU:[m] ánh sáng,mặt trời --mantu [a] ánh sáng (dạ quang) [m] mặt trời
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhānu:ဘာႏု(ပု)
[ဘာ+ႏု။ ဘာတိ ဒိဗၺတီတိ ဘာႏု။ သူရိေယာ၊ ေမာဂ္၊ ၇။ ၁၁ဝ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၆၃။ ႐ူ။ ၆၈၁။]
(၁) ေန။ (ထီ၊ပု) (၂) အေရာင္။ ဘာဏုမႏၲဳ-လည္းၾကည့္။ (တိ) (၃) အေရာင္ရွိေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhānu:ဘာႏု (ပ) (√ဘာ+ႏု)
အေရာင္။ အလင္းေရာင္။ ေန။ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,