Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bhājana:n.[〃<bhaj] ①器,容器,器具.-vikati容器.②分解.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bhājana,【中】 碗,盤,容器。 ~vikati,【陰】 各種不同類型的盤子或容器。(p242)
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bhājana,【動名】 分開,分配。(p242)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhājana,【中】1.碗,盤,容器。2.分開,分配。3.分配水果的人(one who distributes fruit,an official term in the vihāra.Vin.IV,38,cp.BSk.phalacāraka)。bhājanantarikā(bhājana容器+antarikā間隔),【陰】廚櫃。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhājana:bhājana(na)
ဘာဇန(န)
[bhāja+yu]
[ဘာဇ+ယု]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhājana,(nt.) association with.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bhājana,2 (nt.) [fr.bhāj] division,dividing up,in pada° dividing of words,treating of words separately DhsA.343; similarly bhājaniyaṁ that which should be classed or divided DhsA.2,also in pada° division of a phrase DhsA.54.(Page 501)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bhājana,1 (nt.) [cp.Epic Sk.bhājana,fr.bhāj] a bowl,vessel,dish,usually earthenware,but also of other metal,e.g.gold (suvaṇṇa°) DA.I,295; copper (tamba°) DhA.I,395; bronze (kaṁsa°) Vism.142 (in simile).‹-› Vin.I,46; Sn.577 (pl.mattika-bhājanā); J.II,272 (bhikkhā°); III,366 (id.),471; V 293 (bhatta°); Miln.107; VvA.40,292 (v.l.bhojana); PvA.104,145,251; Sdhp.571.

--vikati a special bowl J.V,292 (so read for T.bhojana°); Vism.376.(Page 501)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BHĀJANA:[nt] bát,dĩa,chén,vật đựng,thùng --vikati [f] nhiều loại dĩa chén
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BHĀJANA:ger sự chia,chia phần
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhājana:ဘာဇန(န)
[ဘာဇ+ယု]
(၁) ခြက္။ (က) အိုး။ (ခ) သပိတ္။ (ဂ) ဗူး။ တုမၺ-(ခ)-ၾကည့္။ (၂) ခြဲျခမ္း-စိတ္ျဖာ-ေဝဖန္-ရာ။ (၃) ဥစၥာ၊ ပစၥည္း၊ ဘ႑ာ။ (၄) တည္ရာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhājana:ဘာဇန (န)
ေဝဖန္အပ္ေသာ ဘ႑ာ။ အိုးခြက္။ ခြဲေဝျခင္း။ ေဝဖန္ျခင္း။ဘာေဇတိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,