Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bhāgiya:a.[bhāga-iya.cf.BSk.bhāgīya] 分有する,部分の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bhāgiya,【形】 (在【合】中) 與…連接,有益於。(p242)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhāgiya,【形】(在【合】中) 與…連接,屬於,有益於。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhāgiya:[adj.] (in cpds.) connected with; conducive to.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bhāgiya,(adj.) (-°) [fr.bhāga,cp.bhāgin] connected with,conducive to,procuring; in foll.philos.terms:kusala° A.I,11; hāna°,visesa° D.III,274 sq.; hāna°,ṭhiti°,visesa°,nibbedha° Vism.15 (in verse),88=Ps.I,35.‹-› Cp.BSk.mokṣa bhāgīya,nirvedha° Divy 50; mokṣa° ibid.363.(Page 501)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BHĀGIYA:[a] có liên hệ với,sự dẫn đến
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhāgiya:ဘာဂိယ (တိ)
အဖို႔ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,