Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bhāga:m.[〃<bhaj] 部分,配分,領分,領域,時分,方分.abl.bhāgaso 部分的に,等分に.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bhāga,【陽】 部分,部份,派系。 ~vantu,bhāgī,【形】 分享的,帶有一點的。(p242)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhāga,【陽】部分,部份,派系。bhāgavantu,bhāgī,【形】分享的,帶有一點的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhāga:bhāga(pu)
ဘာဂ(ပု)
[bhaja+ṇa.bhajiyate seviyateti bhāgo.,ṭī.485.]
[ဘဇ+ဏ။ ဘဇိယေတ ေသဝိယေတတိ ဘာေဂါ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၈၅။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhāga,(m.) a portion; part; share; faction.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bhāga,[cp.Vedic bhāga,fr.bhaj,bhajati] 1.part,portion,fraction,share Vin.I,285; Sn.427 (sahassa-bhāgo maraṇassa=sahassaṁ bhāgānaṁ assā ti SnA 387; a thousand times a share of death,i.e.very near death,almost quite dead),702 (v.l.SnA 492 for Sn.samāna-bhāva,evenness,proportionate-ness); Vv 146 (=kummāsa-koṭṭhāsa VvA.62); Pv.I,115 (aḍḍhi° one half); Vin.IV,264.-- Cp.vi° --bhāgaso (Abl.-adv.) in parts,by parts,by portions,esp.in even portions,i.e.evenly,in proportion S.I,193 (according to each one’s share; cp.Th.1,1242); M.III,183; Vv 72; Miln.330,415 (aneka° hundredfold or more).bhāgaso mita (of cities or dwelling-places etc.) evenly planned,well laid out,i.e.in squares Sn.300,305 (nivesanāni suvibhattāni bhāgaso); J.V,266 (cp.C.on p.272)=Nd2 304III,D; Pv.I,1013 (=bhāgato mita PvA.52).--bhāgabhatta apportioned food,ration DhA.I,134.-- Cp.dobbhagga “disproportionateness," i.e.bad luck.-- 2.apportioned share (of money),fee,remuneration,always in term ācariya° (ācariyassa) the teacher’s fee (usually consisting in 1,000 kahāpaṇas) J.I,273; V,457; VI,178; Miln.10; DhA.I,253.-- 3.division of space,quarter,side,place,region:disā° quarter of the compass Vin.II,217; para° outside part KhA 206 =PvA.24 (kuḍḍānaṁ parabhāgā=tiro-kuḍḍā); pacchābhāgaṁ (Acc.adv.) at the back part,behind PvA.114.-- fig.way,respect,in ubhato-bhāga-vimutta “free in both ways" D.II,71; M.I,477 (see Dial II.70; i.e.free both by insight and by the intellectual discipline of the 8 stages of Deliverance,the aṭṭha vimokkhā).-- 4.division of time,time,always --°,e.g.pubba° the past,apara° the future PvA.133; obl.cases adverbially:tena divasa-bhāgena (+ratti bhāgena) at that day (& that very night) Miln.18; apara-bhāge (Loc.) in future J.I,34; PvA.116.(Page 501)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BHĀGA:[m] một phần,một bách phân,một phần được chia cho --vantu,bhāgī [a] chia phần vào,dự phần vào
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
bhāga:một phần
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhāga:ဘာဂ(ပု)
[ဘဇ+ဏ။ ဘဇိယေတ ေသဝိယေတတိ ဘာေဂါ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၄၈၅။]
(၁) အဖို႔အစု၊ အစိတ္အပိုင္း။ (၂) ေရွးကံၾကမၼာ၊ အတိတ္ကံ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhāga:ဘာဂ (ပ) (√ဘဇ္+ဏ)
မွီဝဲျခင္း။ အဖို႔။ အဖို႔အစု။ ေဝစု။
ဘာဂေတာ၊ အဖို႔အားျဖင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,