Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bhāṇavāra,【陽】 一段經,含有 8,000 文字。(p242)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bhāṇavāra,【陽】一日誦,指結集經典時,一日誦出之經典份量(約含有 8,000 字)。後世演變為一日課誦經典的份量。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bhāṇavāra:bhāṇavāra(pu)
ဘာဏဝါရ(ပု)
[bhāṇa+vāra]
[ဘာဏ+ဝါရ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bhāṇavāra:[m.] a section of the scriptures,containing 8,000 letters.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BHĀṆAVĀRA:[m] một phần kinh tụng có 8000 chữ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bhāṇavāra:ဘာဏဝါရ(ပု)
[ဘာဏ+ဝါရ]
ရြတ္ဆို အပ္ေသာ အလွည့္အႀကိမ္ရွိေသာ ပါဌ္၊ တစ္ႀကိမ္ရြတ္အတိုင္းအရွည္ရွိေသာ ပါဠိ၊ ဘာဏဝါရ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bhāṇavāra:ဘာဏ-ဝါရ (ပ)
ရြတ္ျခင္းအလွည့္။ အလွည့္က် ရြတ္ဆိုျခင္း။ တစ္ႀကိမ္ရြတ္ဆိုအပ္ေသာ အပိုင္း။ တစ္ႀကိမ္ရြတ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,