Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bavhābādha,【形】 滿身疾病的。(p236)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bavhābādha,【形】滿身疾病的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bavhābādha:bavhābādha(pu)
ဗဝွါဗာဓ(ပု)
[bahu+ābādha]
[ဗဟု+အာဗာဓ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bavhābādha:bavhābādha(pu)
ဗဝွါဗာဓ(ပု)
[bahu+ābādha]
[ဗဟု+အာဗာဓ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bavhābādha:[adj.] full of sickness.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BAVHĀBĀDHA:[a] nhiều thứ bịnh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bavhābādha:ဗဝွါဗာဓ(ပု)
[ဗဟု+အာဗာဓ]
(၁) မ်ားေသာအနာေရာဂါ။ (တိ) (၂) မ်ားေသာအနာေရာဂါရွိေသာ၊ ေရာဂါမ်ားေသာ၊ သူ။ ဗဝွါဗာဓသံဝတၱနိက-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bavhābādha:ဗဝွါဗာဓ(ပု)
[ဗဟု+အာဗာဓ]
(၁) မ်ားေသာအနာေရာဂါ။ ဗဝွါဗာဓသံဝတၱနိက-ၾကည့္။ (တိ) (၂) မ်ားေသာအနာေရာဂါရွိေသာ၊ ေရာဂါမ်ားေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bavhābādha:ဗဝွါဗာဓ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,