Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bandhu:m.[〃cf.bandhava] 親族,親戚,親類,縁者.pl.bandhū,bandhavo.f.bandhunī.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bandhu,參考 Bandhava。 ~jīvaka,【陽】 朱槿(亞洲開美麗花的一種扶桑(Hibiscus rosa-sinensis))。 ~mantu,【形】 有親戚的,很多族親。(p235)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bandhu,【陽】同族者,親戚關系。參考 Bandhava。bandhujīvaka,【陽】朱槿(China-rose plant﹐亞洲的一種開紅花的扶桑 (Hibiscus rosa-sinensis))。bandhumantu,【形】有親戚的,很多族親。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bandhu:bandhu(pu)
ဗႏၶဳ(ပု)
[bandha+u.bandhatīti bandhu,u.,ṭī.243.bandhīyati sinehabhāvenāti bandhu,ñāti.,7.2.apa,ṭṭha,2.176.ma,ṭī,3.372.aṃ,ṭī,3.25.]
[ဗႏၶ+ဥ။ ဗႏၶတီတိ ဗႏၶဳ၊ ဥ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၄၃။ ဗႏၶီယတိ သိေနဟဘာေဝနာတိ ဗႏၶဳ၊ ဉာတိ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၂။ အပ၊ ႒၊ ၂။ ၁၇၆။ မ၊ ဋီ၊ ၃။ ၃၇၂။ အံ၊ ဋီ၊ ၃။ ၂၅။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bandhu:[m.] kinsman; relative; relation.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bandhu,[Vedic bandhu,see bandhati & cp.bandhava] 1.a relation,relative,kinsman; pl.bandhū J.IV,301; PvA.86 (=ñātī) & bandhavo Nd2 455 (where Nd1 11 in id.p.reads bandhū).-- Ādicca° kinsman of the Sun,an Ep.of the Buddha Vin.II,296; A.II,17; Sn.54,915,1128,cp.Nd2 152b; Vv 2413; 7810,cp.VvA.116.‹-› Four kinds of relations enumd at Nd1 11.viz.ñāti°,gotta°,manta° (where Nd2 455 reads mitta°),sippa°.-- 2.Ep.of Brahmā,as ancestor of the brahmins DA.I,254:see below °pāda.-- 3.(°-) connected with,related to,dealing with [cp.Vedic amṛta-bandhu RV X.725] S.I,123 (pamatta°); 128; Sn.241,315,430,911; J.IV,525; Miln.65 (kamma°); SnA 192 (veda°.).-- f.bandhunī J.VI,47 (said of the town of Mithilā (rāja°); expld by C.as “rāja-ñātakeh’eva puṇṇā"). --pāda the foot of Brahma,from which the Śūdras are said to have originated (cp.Sk.pādaja),in cpd.Bandhupād’apacca “offering from the foot of our kinsman," applied as contemptuous epithet to the Samaṇas by a Brahmin D.I,90; M.I,334; S.IV,117.(Page 482)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
bandhu:A relative,a kinsman
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BANDHU:như BANDHAVA
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bandhu:ဗႏၶဳ(ပု)
[ဗႏၶ+ဥ။ ဗႏၶတီတိ ဗႏၶဳ၊ ဥ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၄၃။ ဗႏၶီယတိ သိေနဟဘာေဝနာတိ ဗႏၶဳ၊ ဉာတိ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၂။ အပ၊ ႒၊ ၂။ ၁၇၆။ မ၊ ဋီ၊ ၃။ ၃၇၂။ အံ၊ ဋီ၊ ၃။ ၂၅။]
(၁) ေဆြမ်ိဳး၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း။ (၂) ျဗဟၼာ။ ဗႏၶဳပါဒါပစၥ-ၾကည့္။ (၃) လယ္ေခါင္ရန္း။ မိုးေစြပန္း၊ ေန႔လယ္ပန္း။ (၄) ဘုရား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bandhu:ဗႏၶဳ (ပ) (√ဗႏၶ္+ဥ)
ေဆြမ်ိဳး။ အေဆြခင္ပြန္း။ ျဗဟၼာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,