Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bandhana:n.[〃] 縛,捕縛,結縛,拘束,接目,結節.-āgāra 牢獄,獄舎.-āgārika 獄卒,獄吏.-palibodha結髪障碍.-suttaka まとい糸.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bandhana,【中】 捆綁,束縛,用…綁…。 ~nāgāra,【中】監獄。 ~nāgārika,【陽】 囚犯,獄卒。(p235)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bandhana,(‹bandh),【中】捆綁(用…綁…binding),束縛(bond),結(fetter)。bandhanāgāra,【中】監獄。bandhanāgārika,【陽】囚犯,獄卒。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bandhana:bandhana(na)
ဗႏၶန(န)
[bandha+yu.bandhanti satte etenātibandhanaṃ.nīti,dhā.119.]
[ဗႏၶ+ယု။ ဗႏၶႏၲိ သေတၱ ဧေတနာတိဗႏၶနံ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၁၉။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bandhana:[nt.] bound; fetter; attachment; imprisonment; binding; bondage; something to bind with.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bandhana,(nt.) [fr.bandh,cp.Vedic bandhana] 1.binding,bond,fetter Vin.I,21; D.I,226,245 (pañca kāmaguṇā); III,176; M.II,44; S.I,8,24 (Māra°),35,40; IV,201 sq.(5 fold) to bind the king of the Devas or Asuras,291; Sn.532,948; Th.1,414; 2,356 (Māra°) Dh.345 sq.; J.II,139,140; III,59=PvA.4; V,285; Nd2 304III,B (var.bonds,andhu°,rajju° etc.cp.Nd1 433); DA.I,121 (with ref.to kāmā).-- 2.binding,tying,band,ligature; tie (also fig.) Vin.I,204 (°suttaka thread for tying) II.135 (kāya° waistband); II,117 (°rajju for robes); S.III,155 (vetta° ligatures of bamboo; cp.V,51); Sn.44 (gihi°,cp.Nd2 228:puttā ca dāsī ca); DhA.I,4 (ghara° tie of the house); KhA 51 (paṭṭa°).-- 3.holding together,composition,constitution Vin.I,96 (sarīra°),cp.III,28.-- fig.composition (of literature) J.II,224 (gāthā°).-- 4.joining together,union,company DhA.II,160 (gaṇa° joining in companies).-- 5.handle Vin.II,135.-- 6.piecing together Vin.I,254 (°mattena when it,i.e.the stuff,has only been pieced together,see Vin.Texts II.153 n.).-- 7.strap (?) doubtful reading in aṁsa° (q.v.) Vv 3340,where we should prefer to read with v.l.°vaṭṭaka.-- 8.doubtful in meaning in cpd.paṁca-vidha-bandhana “the fivefold fixing," as one of the torments in Niraya.It is a sort of crucifixion (see for detail pañca 3) Nd2 304III,C=Nd1 404; J.I,174; PvA.221; VbhA.278.In this connection it may mean “set," cp.mūla°.-- On use of bandhana in similes see J.P.T.S.1907,115.Cp.vini°. --âgāra “fetter-house," prison D.I,72; M.I,75; Vin.III,151; J.III,326; DhA.II,152; VvA.66; PvA.153.--âgārika prison-keeper,head-jailer A.II,207.(Page 482)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BANDHANA:[nt] sự cột lại,dính lại,đóng (sách) lại --nāgāra [nt] khám đường --nāgārika [m] tội nhân,người tù,người giữ ngục
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
bandhana:ngục tù
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bandhana:ဗႏၶန(န)
[ဗႏၶ+ယု။ ဗႏၶႏၲိ သေတၱ ဧေတနာတိဗႏၶနံ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၁၉။]
(၁) (က) ဖြဲ႕ျခင္း၊ ေႏွာင္ဖြဲ႕ျခင္း။ (ခ) ဖြဲ႕စပ္ျခင္း၊ တဲျခင္း။ (၂) ဖြဲ႕တတ္ေသာတရား၊ အေႏွာင္အဖြဲ႕။ (၃) ဖြဲ႕ေၾကာင္း။ (၄) အစီအကုံးအႏႈံးအဖြဲ႕၊ ကဗ်ာ။ (၅) ေက်ာ့ကြင္း။ (၆) အညႇာ။ (၇) ခါးပန္းႀကိဳး။ (၈) လွ်ာ။ ဗႏၶနမူလ-(၁)-ၾကည့္။ (၉) ေထာင္၊ ေႏွာင္အိမ္။ ဗႏၶနဗဒၶ,ဗႏၶနာေမာကၡ-တို႔ၾကည့္။ (တိ) (၁ဝ) ေႏွာင္ဖြဲ႕အပ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bandhana:ဗႏၶန (န) (√ဗႏၶ္+ယု)
အဖြဲ႕။ အေႏွာင္အဖြဲ႕။ ေႏွာင္ဖြဲ႕ျခင္း။ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း။ မိျခင္း။ တဲျခင္း။ အညႇာ။ သီးညႇာ။ ခါးပန္းႀကိဳး။
ဃရဗႏၶေနန ဗႏၶႎသု၊ အိမ္ရာေထာင္ျခင္းဟူေသာ အေႏွာင္ ဖြဲ႕ျဖင့္ ေႏွာင္ဖြဲ႕ကုန္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,