Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bandha:m.[〃] 縛,束縛,捕縛,縛刑.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bandha,【陽】 Bandhana,【中】 束縛,腳鐐,執著,關押。(p235)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bandha,(‹bandh,cp.Vedic bandhana),【陽】bandhana,【中】束縛,腳鐐,執著,關押,補綴。D.12./ I,224.︰purāṇaṁ bandhanaṁ chinditvā aññaṁ navaṁ bandhanaṁ karoti﹐切斷舊的系縛,制造新的系縛。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bandha:bandha(kri)
ဗႏၶ(ႀကိ)
[bandha+a+hi]
[ဗႏၶ+အ+ဟိ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bandha:bandha(pu)
ဗႏၶ(ပု)
[bandha+bhāva]
[ဗႏၶ+ဘာဝ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bandha:bandha(pu,na)
ဗႏၶ(ပု၊န)
[bandha+a]
[ဗႏၶ+အ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bandha:[m.] bound; fetter; attachment; imprisonment.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bandha,(adj.) [cp.Vedic bandha,fr.bandh] 1.bond,fetter It.56 (abandho Mārassa,not a victim of M.); Nd1 328 (taṇhā°,diṭṭhi°); ThA.241.-- 2.one who binds or ties together,in assa° horsekeeper,groom J.II,98; V,441,449; DhA.I,392.-- 3.a sort of binding:maṇḍala° with a circular b.(parasol) Vin.IV,338,salāka° with a notched b.ibid.-- 4.a halter,tether Dpvs.I,76.-- Cp.vinibandha.(Page 481)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BANDHA:[m] --dhana [nt] dây,cột,sự dính líu,sự bị cầm tù
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
bandha:sự giam cầm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bandha:ဗႏၶ(ပု၊န)
[ဗႏၶ+အ]
(၁) ဖြဲ႕ျခင္း၊ ေႏွာင္ဖြဲ႕ျခင္း။ (ပု) (၂) စပ္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ျခင္း။ (တိ) (၃) ေႏွာင္ဖြဲ႕တတ္ေသာ (တဏွာစသည္)။ (၄) ဖြဲ႕-ေႏွာင္ဖြဲ႕-သီကုံး-အပ္ေသာ (ကဗ်ာစသည္)။ (၅) အားထုတ္-လုံ႔လျပဳ-တတ္ေသာ၊ သူ။ (၆) ေႏွာင္ဖြဲ႕ရာ (ေထာင္စသည္)။ ဗႏၶိက-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bandha:ဗႏၶ(ပု)
[ဗႏၶ+ဘာဝ]
ေႏွာင္ဖြဲ႕အပ္သည္၏အျဖစ္၊ ေႏွာင္ဖြဲ႕ခံရျခင္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bandha:ဗႏၶ(ႀကိ)
[ဗႏၶ+အ+ဟိ]
ေႏွာင္ဖြဲ႕ေလာ့။ ဗႏၶတိ-ၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
bandha:ဗႏၶ
ဘူ+စု = ဗႏၶေန-တုပ္ေႏွာင္ ခ်ည္တည္း ဖြဲ႕စည္းရစ္ပတ္ ႏွစ္ပါးစပ္ျခင္း၌။ ဗႏၶတိ၊ ဗႏၶယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bandha:ဗႏၶ (ပ) (√ဗႏၶ္+အ)
အေႏွာင္အဖြဲ႕။ အဖြဲ႕အႏြဲ႕။ အစီအကံုး။ ဖြဲ႕ခ်ည္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,