Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bahula:a.[bahu-la] 多く,多数,富める,熱心な,屢々の.-ājīva 贅沢な生活.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bahula,【形】 豐富的,時常發生的。 ~tā,【陰】 ~tta,【中】 豐富。 ~laŋ,【副】 大概,時常。 ~līkata,【形】 時常練習的。 ~līkaraṇa,~līkamma,【中】 ~līkāra,【陽】 繼續練習,熱心訓練。(p236)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bahula,【形】豐富的,時常發生的。bahulatā,【陰】bahulatta,【中】豐富。bahulaṁ,【副】大概,時常。bahulīkata,【形】時常練習的。bahulīkaraṇa,bahulīkamma,【中】bahulīkāra,【陽】繼續練習,熱心訓練。Bahulīkarotīti kathaṁ bahulīkaroti? āvajjanto bahulīkaroti,jānanto bahulīkaroti,passanto bahulīkaroti,paccavekkhanto bahulīkaroti,cittaṁ adhiṭṭhahanto bahulīkaroti,saddhāya adhimuccanto bahulīkaroti,vīriyaṁ paggaṇhanto bahulīkaroti,satiṁ upaṭṭhāpento bahulīkaroti,cittaṁ samādahanto bahulīkaroti,paññāya pajānanto bahulīkaroti,abhiññeyyaṁ abhijānanto bahulīkaroti,pariññeyyaṁ parijānanto bahulīkaroti,pahātabbaṁ pajahanto bahulīkaroti,bhāvetabbaṁ bhāvento bahulīkaroti,sacchikātabbaṁ sacchikaronto bahulīkaroti.(多作(bahulīkaroti)者,如何而多作?正在傾心多作,知多作,見多作,觀察多作,心決定多作,信解多作,提起精進多作,念近住多作,心集中多作,慧知多作,證知應證知多作,遍知應遍知多作,斷應斷多作,多作應多作而多作,現證應現證多作。) (Ps.CS:p.285;PTS.II,94.)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bahula:bahula(na)
ဗဟုလ(န)
[bahu+lā+a.avigatataṇhatāya taṃ taṃ parikkhārajātaṃ bahuṃ lanti ādiyantīti bahulā.aṃ,ṭī,2.41.193.]
[ဗဟု+လာ+အ။ အဝိဂတတဏွတာယ တံ တံ ပရိကၡာရဇာတံ ဗဟုံ လႏၲိ အာဒိယႏၲီတိ ဗဟုလာ။ အံ၊ ဋီ၊ ၂။ ၄၁။ ၁၉၃။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bahula:[adj.] abundant; frequent.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bahula,(nt.) [=preceding] N.of a lucky die J.VI,281.(Page 485)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bahula,(adj.) [usually --°,as °- only in cpd.°ājīva] much,abundant,nt.abundance (°-); full of,rich in,fig.given to,intent on,devoted to D.II,73; S.I,199,202; A.III,86 (pariyatti°),432 (āloka°); IV,35; It.27,30; J.IV,5 (vināsa°),22; PvA.80 (chārik’ aṅgāra°).--sayana° as much as “particular in one’s choice of resting place" Miln.365 nt.bahulaṁ (-°) in the fullness of,full of S.III,40 (nibbidā°).The compn form with karoti (& kamma) is bahulī° (q.v.).Cp.bāhulla. --ājīva living in abundance (opp.Lūkh’ājīvin) D.III,44,47.(Page 485)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BAHULA:[a] đầy đủ,thường xuyên --tā [f] --tta [nt] sự dồi dào,đầy đủ --laṃ [a] phần nhiều,thường thừơng --likāta [a] thực hành luôn luôn --likaraṇa,līkamma [nt] --līkāra [m] thực hành liên tiếp,siêng năng tập luyện
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
bahula:phần nhiều,phần đông,phần lớn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bahula:ဗဟုလ(န)
[ဗဟု+လာ+အ။ အဝိဂတတဏွတာယ တံ တံ ပရိကၡာရဇာတံ ဗဟုံ လႏၲိ အာဒိယႏၲီတိ ဗဟုလာ။ အံ၊ ဋီ၊ ၂။ ၄၁။ ၁၉၃။]
(၁) ဗဟုလသဒၵါ။ နီတိ၊သုတၱ-ၾကည့္။ (တိ) (၂) မ်ားေသာ၊ မ်ားစြာေသာ။ (ႀကိ၊ဝိ) မ်ားစြာ၊ အႀကိမ္မ်ားစြာ။ (၃) မ်ားစြာယူတတ္ေသာ၊ သူ။ ေထာင့္ကြင္းႏွင့္ ဗာဟုလိက-ၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bahula:ဗဟု-လ (တိ)
မ်ားေသာ။ မ်ားစြာေသာ။ မ်ားျပားေသာ။ ေပါမ်ားေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,