Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bahulīkaroti,(bahula + ī + kar + o),認真地著手進行,增加。 【過】 ~kari。【過分】 ~kata。(p236)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bahulīkaroti,(bahula+ī+kar行+o),認真地著手進行,增加。【過】bahulīkari。【過分】bahulīkata。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bahulīkaroti:bahulīkaroti(kri)
ဗဟုလီကေရာတိ(ႀကိ)
[bahula+karoti.īlā.nirutti,nhā.4va.]
[ဗဟုလ+ကေရာတိ။ ဤလာ။ နိ႐ုတၱိ၊ ႏွာ။ ၄ဝ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bahulīkaroti:[bahula + ī + kar + o] takes up seriously; increases.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
bahulīkaroti:To increase,to extend
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BAHULĪKAROTI:(bahula+ī+kar+o) đưa lên một cách thận trọng,làm cho gia tăng [aor] --kari [pp] --kala
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
bahulīkaroti:làm sung mãn,phát tấn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bahulīkaroti:ဗဟုလီကေရာတိ(ႀကိ)
[ဗဟုလ+ကေရာတိ။ ဤလာ။ နိ႐ုတၱိ၊ ႏွာ။ ၄ဝ။]
အႀကိမ္မ်ားစြာျပဳ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bahulīkaroti:ဗဟုလီ-ကေရာတိ (အာ)
အႀကိမ္မ်ားစြာျပဳ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,