Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bahu:a.[〃] 多くの,多の.(sg.) nom.bahu,bahuṃ,bahud; instr.bahunā; abl.bahumhā; (pl.) nom.bahavo,bahū,bahūni; dat.gen.bahunnaṃ,bahūnaṃ; instr.bahūhi; loc.bahūsu.bahvābādha 多病の.-tthika,-itthika 多婦ある.-ūpakāra 多饒益の,多益の.-karaṇīya,-kicca 多忙,繁忙.-kāra 多益,援助者.-jana,-jañña 多衆.-jāgara 多不寝.-tara[比較級] より多き.-pada 多足類.-bhāṇika,-bhāṇin 饒舌者.-bherava 極恐怖.-ssuta,-ssutaka 多聞の,博識の,経験ある.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bahu,【形】 很多,多數,充分,豐富的。 【復】 許多人。 ~ka,【形】 多數。 ~karaṇīya,~kicca,【形】 有很多事要做,忙碌的。 ~kāra,【形】 很耐用的,非常有用的。 ~kkhattuŋ,【副】 很多次。 ~jana,【陽】 眾多的人。 ~jāgara,【形】 非常覺醒的。 ~dhana,【形】 有許多財富的。 ~ppada,【形】 多腳的,給很多的。 ~bbīhi,【語】 關系復合詞。 ~bhaṇḍa,【形】有豐富貨物的。 ~bhāṇī,【形】 饒舌的,多講話的。 ~bhāva,【陽】 豐富。 ~mata,【形】 很受尊敬的,被多數人接受的。 ~māna,【陽】 ~mānana,【中】 尊敬。 ~mānita,【形】 非常尊敬的。 ~vacana,【中】 復數。 ~vidha,【形】 多方面的,各種形式的。 ~ssuta,【形】 非常有學問的。(p236)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bahu,﹐bahu-﹐bavh-﹐bahv-﹐(Vedic bahu,doubtful whether to),【形】很多,多數,充分,豐富的(much,many,large,abundant; plenty; very,greatly) Instr.sg.bahunā; Nom.pl.bahavo & bahū; nt.pl.bahūni; Gen.Dat.bahunnaṁ & bahūnaṁ,bahunnaṁ; Instr.bahūhi; Loc.Bahūsu; nt.Nom.bahu; bahuṁ & bahud (i.e.bahud-eva) ; nt.n.bahuṁ a large quantity (opp.appaṁ); Abl.bahumhā.【副】很多(so much)。compar.bahutara greater,more,in greater number (pl.bahutarā,opp.appakā)。【復】許多人。bahuka,【形】多數。bahukaraṇīya,bahukicca,【形】有很多事要做,忙碌的。bahukāra,【形】很耐用的,非常有用的。bahukkhattuṁ,【副】很多次。bahujana,【陽】衆多的人。bahujāgara,【形】非常覺醒的。bahudhana,【形】有許多財富的。bahuppada,【形】多腳的,給很多的。bahubbīhi,【語】關系復合詞。bahubhaṇḍa,【形】有豐富貨物的。bahubhāṇī,【形】饒舌的,多講話的。bahubhāva,【陽】豐富。bahumata,【形】很受尊敬的,被多數人接受的。bahumāna,【陽】bahumānana,【中】尊敬。bahumānita,【形】非常尊敬的。bahuvacana,【中】復數。bahuvidha,【形】多方面的,各種形式的。bahussuta,【形】非常有學問的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bahu:bahu(ti)
ဗဟု(တိ)
[baha+u.baṃha+u.,ṭī.7va3.,7.2.]
[ဗဟ+ဥ။ ဗံဟ+ဥ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၇ဝ၃။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bahu:[adj.] much; many; plenty; abundant.(plu.) many persons.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bahu,(adj.) [Vedic bahu,doubtful whether to Gr.paxQs; fr.bṛh2 to strengthen,cp.upabrūhana,paribbūḷha] much,many,large,abundant; plenty; in compn also:very,greatly (°-) Instr.sg.bahunā Dh.166; Nom.pl.bahavo Vin.III,90; Dh.307,& bahū Dh.53; J.IV,366; V,40; VI,472; Bu 2,47; Pv IV.14; Mhvs 35,98; PvA.67; nt.pl.bahūni Sn.665,885; Gen.Dat.bahunnaṁ S.I,196; Sn.503,957,& bahūnaṁ J.V,446; Kvu 528 (where id.p.M.I,447 reads bahunnaṁ); Instr.bahūhi PvA.241; Loc.bahūsu PvA.58.-- nt.Nom.bahu Dh.258; bahuṁ PvA.166,& bahud in compn bahud-eva (d may be euphonic) J.I,170; Bu 20,32.As nt.n.bahuṁ a large quantity A.II,183 (opp.appaṁ); Abl.bahumhā J.V,387.As adv.bahu so much Pv.II,1311.-- Compar.bahutara greater,more,in greater number A.I,36 (pl.bahutarā,opp.appakā); II,183; S.V,457,466; J.II,293; VI,472; Pv.II,117; Miln.84; PvA.38,76.-- In composition with words beginning with a vowel (in sandhi) bahu as a rule appears as bavh° (for bahv°,see Geiger,P.Gr.§ 49,1),but the hiatus form bahu is also found,as in bahu-itthiyo J.I,398 (besides bahutthika); bahuamaccā J.I,125; bahu-āyāsa (see below).Besides we have the contracted form bahû as in bahûpakāra,etc.). --ābādha (bavh°) great suffering or illness,adj.full of sickness,ailing much M.II,94; A.I,107; II,75,85; Miln.65; Sdhp.89 (cp.77).--āyāsa (bahu°) great trouble Th.2,343.-- (i)tthika (bahutthika) having many women Vin.II,256; S.II,264.--ûdaka containing much water J.III,430 (f.bahūdikā & bahodikā).--ûpakāra of great service,very helpful,very useful S.IV,295; V,32; M.III,253; It.9; Vin.V,191; J.I,121; Pv IV.156; PvA.114.--odaka (bavh°)=°ûdaka Th.1,390.--kata (a.) benevolent,doing service Vin.IV,57,212.(b) much moved or impressed by (Instr.),paying much attention to Vin.I,247.--karaṇīya having much to do,busy D.II,76; Vin.I,71; S.II,215; A.III,116; DA.I,237.--kāra (a) favour Dāvs.IV,39 (b) doing much,of great service,very helpful M.I,43,170; A.I,123,132; II,126; S.V,67; Pv.II,1219; J.IV,422; Miln.264.--kāratta service,usefulness KhA 91.--kicca having many duties,very busy Vin.I,71; D.I,106; II,76; S.II,215; A.III,116; DA.I,237.--khāra a kind of alkali (product of vegetable ash) J.VI,454.--jañña see bāhu°.--jana a mass of people,a great multitude,a crowd,a great many people D.I,4; It.78; J.VI,358; Pug.30,57; Pv.II,77; PvA.30.At some passages interpreted by Bdhgh as “the unconverted,the masses," e.g.D.I,47,expld at DA.I,143 by “assutavā andha-bāla puthujjana"; Dh.320 (bahujjana),expld at DhA.IV,3 by “lokiya-mahājana." --jāgara very watchful Dh.29 (=mahante sativepulle jāgariye ṭhita DhA.I,262); Sn.972 (cp.Nd1 501).--jāta growing much,abundant J.VI,536.--ṭhāna (-cintin) of far-reaching knowledge,whose thoughts embrace many subjects J.III,306; IV,467; V,176.--dhana with many riches PvA.97.--patta having obtained much,loaded with gifts Vin.IV,243.--pada many-footed,a certain order of creatures,such as centipedes,etc.Vin.II,110; III,52; A.II,34; It.87.--(p)phala rich in fruit Sn.1134,cp.Nd2 456.--(b)bīhi t.t.g.,name of cpds.with adj.sense,indicating possession.--bhaṇḍa having an abundance of goods,well-to-do Vin.III,138; KhA 241.--bhāṇika=°bhāṇin PvA.283.--bhāṇitā garrulousness PvA 283.--bhāṇin garrulous A.III,254,257; Dh.227.--bhāva largeness,richness,abundance DhA.II,175.--bherava very terrible A.II,55.--maccha rich in fish J.III,430.--mata much esteemed,venerable Cp.VI,7; PvA.117.--manta very tricky DhA.II,4 (v.l.māya).--māna respect,esteem,veneration J.I,90; PvA.50,155,274.--māya full of deceit,full of tricks J.V,357 (cp.°manta).--vacana (tt.g.) the plural number J.IV,173; PvA.163.--vāraka the tree Cordia myxa Abhp 558.--vighāta fraught with great pain Th.2,450.--vidha various,multiform Cp.XV.7; Pgdp 37.--sacca see bāhu°.--(s)suta having great knowledge,very learned,welltaught D.I,93,137; III,252,282; J.I,199; IV,244; A.I,24; II,22,147,170,178; III,114; Sn.58 (see Nd2 457); It.60,80; Th.1,1026; Dh.208; Vin.II,95; J.I,93; Miln.19; ThA.274,281; SnA 109,110.--(s)sutaka of great knowledge (ironical) D.I,107 (see Dial.I.132).(Page 484)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
bahu:Much; many; large,ample
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BAHU:[a] nhiều,đầy đủ,dồi dào pl nhiều người --ka [a] nhiều --karanīya,kicca [a] có nhiều việc phải làm,bận rộn --kāra [a] cần dùng lắm,công việc lớn lao --kkhattuṃ [ad] nhiều lần --jana [m] quần chúng,công chúng --jāgara [a] có đầy đủ sự thức tỉnh --dhana [a] nhiều của cải --ppada [a] nhiều dấu chân,cho nhiều --bbīhi nhiều chữ liên hệ,ráp lại --bhanda [a] có nhiều hàng hóa --bhānī [a] nói nhiều quá,già chuyện --bhāva [m] sự dồi dào đầy đủ --mata [a] nhiều người ưa thích,chấp nhận do phần đông --māna [m] --mānana [nt] sự kính trọng,sự mến thích,sự tôn sùng --vacana [nt] số nhiều --vidha [a] nhiều lần,nhiều cách --ssuta [a] bác học
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
bahu:nhiều
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bahu:ဗဟု(တိ)
[ဗဟ+ဥ။ ဗံဟ+ဥ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၇ဝ၃။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၂။]
(၁) မ်ားစြာေသာ။ (၂) ႀကီးေလးေသာ။ (၃) ထူထပ္ေသာ။ (၄) ၾကာျမင့္ေသာ။ (ႀကိ၊ဝိ) မ်ားစြာ၊ အႀကိမ္မ်ားစြာ၊ အဆက္မျပတ္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
bahu:ဗဟု
ဘူ = သခၤ်ာန ဝုဒၶီသု-ေရတြက္ျခင္း,ႀကီးပြါးျခင္းတို႔၌။ ဗဟတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bahu:ဗဟု (တိ)
မ်ားေသာ။ မ်ားစြာေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,