Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BAHIVĀDETI:(abhi+vad+e) cúi mình xuống,vái chào [aor] --esi [pp] --vādiṭa [a] một loại sơn dương [f] ngói,gạch (cayaniṭṭhakā gạch); (chadaniṭṭhikā ngói)[f người phụ nữ,giống cái --dhutta [m] người hay chiều ý phụ nữ --liṅga [nt] bộ phận sinh dục của phụ nữ,nữ tính,thuộc về giống cái --nimitta [nt] bộ phận phụ nữ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,