Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bahiddhā:adv.prep.[Sk.bahirdhā] 外部に,外に.-ābhinivesā paññā 外住慧.-ārammaṇa 外所縁.-vavatthāna 外の決定.-vuṭṭhāna 外出離.-suñña 外空.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bahiddhā,【無】 外面,外部的。(p236)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bahiddhā,【無】外面,外部的。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
bahiddhā: 外部
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bahiddhā:bahiddhā(bya)
ဗဟိဒၶါ(ဗ်)
[sattamyantani.nīti,sutta,nhā.381.]
[သတၱမ်ႏၲနိပါတ္။ နီတိ၊ သုတၱ၊ ႏွာ။ ၃၈၁။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bahiddhā:bahiddhā(bya)
ဗဟိဒၶါ(ဗ်)
[sattamyantani.nīti,sutta,nhā.381.]
[သတၱမ်ႏၲနိပါတ္။ နီတိ၊သုတၱ၊ႏွာ။၃၈၁။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bahiddhā:[ind.] outside; outer.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bahiddhā,(adv.) [fr.bahi,cp.Vedic bahirdhā,formation in °dhā,like ekadhā,sattadhā etc.of numerals] outside (adv.& prep.) D.I,16; II,110; S.I,169; III,47,103; IV,205; V,157; Vin.III,113 (°rūpa opp.ajjhatta-rūpa :Sn.203; VbhA.260 (kāye); DhA.I,211 (c.gen); III,378 (sāsanato b.); DhsA.189.--ajjhatta° inside & outside,personal-external see ajjhatta.-- The bahiddh’ārammaṇāni (objects of thought concerning that which is external) are the outward sense-objects in the same meaning as bāhirāni āyatanāni are distinguished fr.ajjhattikāni āyatanāni (see āyatana 3 and ārammaṇa 3).They are discussed at Vism.430 sq.; cp.Dhs.1049.-- The phrase “ito bahiddhā" refers to those outside the teaching of the Buddha (“outside this our doctrine"),e.g.at D.I,157; S.I,133; A.IV,25; Dhs.1005.(Page 484)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
bahiddhā:Outside
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BAHIDDHĀ:[in]phía ngoài,ở ngoài
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
bahiddhā:bahiddha ngoại phần,bên ngoài
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bahiddhā:ဗဟိဒၶါ(ဗ်)
[သတၱမ်ႏၲနိပါတ္။ နီတိ၊သုတၱ၊ႏွာ။၃၈၁။]
အပ-ျပင္ပ-၌။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bahiddhā:ဗဟိဒၶါ(ဗ်)
[သတၱမ်ႏၲနိပါတ္။ နီတိ၊ သုတၱ၊ ႏွာ။ ၃၈၁။]
အပ-ျပင္ပ-၌။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bahiddhā:ဗဟိဒၶါ (နိ) (ဗဟိ√ဓာ)
အပ၌။ အျပင္ဘက္၌။ အပသို႔။ အပမွ။ သာသနာေတာ္မွအပ၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,