Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bahala:a.[〃] 厚き,濃き.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bahala,【形】 厚的,密集的。 ~tta,【中】 厚度。(p236)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bahala,【形】厚的,密集的。bahalatta,【中】厚度。bahalabahala﹐濃濃地。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bahala:bahala(pu)
ဗဟလ(ပု)
[baha+ala.baṃha+kala.rū.675.,7.184.]
[ဗဟ+အလ။ ဗံဟ+ကလ။ ႐ူ။ ၆၇၅။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၁၈၄။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bahala:bahala(pu)
ဗဟလ(ပု)
[baha+ala.baṃha+kala.rū.675.,7.184.]
[ဗဟ+အလ။ ဗံဟ+ကလ။ ႐ူ။၆၇၅။ေမာဂ္၊၇။၁၈၄။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bahala:[adj.] thick; dense.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bahala,(adj.) [cp.Class.Sk.bahala & Ved.bahula] dense,thick Vin.II,112; J.I,467 (°palāpa-tumba a measure thickly filled with chaff); II,91; Miln.282; Vism.257 (°pūva,where KhA 56 omits bahala),263 (opp.tanuka); KhA 62 (°kuthita-lākhā thickly boiled,where in id.p.Vism.261 has accha-lākhā,i.e.clear); DhA.IV,68; VvA.162 (=aḷāra).--subahala very thick Miln.258 (rajojalla).(Page 484)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BAHALA:[a] dày,đông đặc --latta sự dày đặc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bahala:ဗဟလ(ပု)
[ဗဟ+အလ။ ဗံဟ+ကလ။ ႐ူ။၆၇၅။ေမာဂ္၊၇။၁၈၄။]
(၁) အထု၊ ဒု၊ လုံးပတ္၊ ကိုယ္လုံးကိုယ္ထည္။ (တိ) (၂) ထူထပ္ေသာ။ (က) အားႀကီး-လြန္ကဲ-ထက္ျမက္-ျပင္းထန္-ေသာ၊ မက်ဲမပါး-အျဖစ္မ်ား-ေသာ (ကိေလသာ,ေဝဒနာစသည္)။ (ခ) ျပစ္ခြၽဲေသာ (ေရစသည္)။ (ဂ) ႀကီးမာေသာ (ေတာင္စသည္)။ (ဃ) ဖူးဖူးေရာင္ေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bahala:ဗဟလ(ပု)
[ဗဟ+အလ။ ဗံဟ+ကလ။ ႐ူ။ ၆၇၅။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၁၈၄။]
(၁) အထု၊ ဒု၊ လုံးပတ္၊ ကိုယ္လုံးကိုယ္ထည္။ (တိ) (၂) ထူထပ္ေသာ။ (က) အားႀကီး-လြန္ကဲ-ထက္ျမက္-ျပင္းထန္-ေသာ၊ မက်ဲမပါး-အျဖစ္မ်ား-(ကိေလသာ,ေဝဒနာစသည္)။ (ခ) ျပစ္ခြၽဲေသာ (ေရစသည္)။ (ဂ) ႀကီးမားေသာ (ေထာင္စသည္)။ (ဃ) ဖူးဖူးေရာင္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bahala:ဗဟလ (တိ)
ထူထဲသည္။ ထူထပ္သည္။ ျပစ္ခၽြဲသည္။ တစ္ခဲနက္ျဖစ္သည္။
ဗဟလေတာ၊ အထူအားျဖင့္။ နဝေယာဇနဗဟလ၊ အထုကိုးယူဇနာ ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,