Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
badhira:a.[〃] つんぼの,聾者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Badhira,【形】 聾的,聾子。(p235)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Badhira,【形】聾的,聾子。andhabadhira﹐無知的聾子。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
badhira:badhira(ti)
ဗဓိရ(တိ)
[bandha+ira.bandha bandhane,iro,na-lopo.,ṭī.322.thoma.badha+kira.bādhiyatīti badhiro sotavikalo.,7.149.]
[ဗႏၶ+ဣရ။ ဗႏၶ ဗႏၶေန၊ ဣေရာ၊ န-ေလာေပါ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၃၂၂။ ေထာမ။ ဗဓ+ကိရ။ ဗာဓိယတီတိ ဗဓိေရာ ေသာတဝိကေလာ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၁၄၉။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
badhira:[adj.] deaf; a person who is deaf.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Badhira,(adj.) [cp.Vedic badhira,on etym.see Walde,Lat.Wtb.s.v.fatuus,comparing Goth.baups and M.Irish bodar] deaf Vin.I,91,322; Th.1,501= Miln.367; J.I,76 (jāti°); V,387; VI,7; DhA.I,312.See also mūga. --dhātuka deaf by nature J.II,63; IV,146; DhA.I,346.(Page 481)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BADHIRA:[a] điếc,người điếc
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
badhira:người điếc,không được thọ đại giới nhưng nếu dĩ lỡ,giới phẩm vẫn thành tựu,chỉ riêng thầy tổ phạm tác ác
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
badhira:ဗဓိရ(တိ)
[ဗႏၶ+ဣရ။ ဗႏၶ ဗႏၶေန၊ ဣေရာ၊ န-ေလာေပါ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၃၂၂။ ေထာမ။ ဗဓ+ကိရ။ ဗာဓိယတီတိ ဗဓိေရာ ေသာတဝိကေလာ။ ေမာဂ္၊ ၇။ ၁၄၉။]
နားထိုင္း-နားပင္း-နားေလး-ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
badhira:ဗဓိရ (တိ) (√ဗဓ္+ဣရ)
နားေလးသည္။ နားထိုင္းသည္။ နားပင္းသည္။
ဗဓိရ-တာ၊ နားပင္းေသာ အျဖစ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,