Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
baddhasīmā:baddhasīmā(thī)
ဗဒၶသီမာ(ထီ)
[baddhā+sīmā]
[ဗဒၶါ+သီမာ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
baddhasīmā:khu vực kiết giới có dùng vật mốc (nimitta),chẳng hạn bốn hòn đá đặt ở bốn góc có tám thứ có thể dùng làm vật mốc cho khu vực sīmā núi non,đá tảng,rừng cây,đường đi,ao hồ,gò mối,gốc cây
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
baddhasīmā:ဗဒၶသီမာ(ထီ)
[ဗဒၶါ+သီမာ]
(၁) ဖြဲ႕-သမုတ္-အပ္ေသာ သိမ္၊ ဗဒၶသိမ္-ရွိေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,