Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bīja:n.[〃] 種子,種.-ūpamā 種子喻.-gāma草.-jāta 種子の種類.-bīja 種よりの種子.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bīja,【中】 種子,細菌,產生元素。 ~kosa,【陽】 花的胚囊,果皮,陰囊。~gāma,【陽】 種子王國。 ~jāta,【中】 種子的種類。 ~bīja,【中】 以種子繁殖的植物。(p238)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bīja,【中】種子,種籽,細菌,產生元素。有五種生種子(pañca bījajatani):根種(mūlabījaṁ),莖種(khandhabījaṁ),節種(phalubījaṁ),枝種(aggabījaṁ) ,(種)種子(bījabījaṁ)。bījakosa,【陽】花的胚囊,果皮,陰囊。bījagāma,【陽】種子王國。bījajāta,【中】種子的種類。bījabīja,【中】以種子繁殖的植物。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bīja:bīja(kri)
ဗီဇ(ႀကိ)
[bija+a+hi]
[ဗိဇ+အ+ဟိ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bīja:bīja(na)
ဗီဇ(န)
[vi+jana+kvi.vaja+a.visesena jāyateti bījaṃ,rasassa dīghatā.vajagatiyaṃ,assīkāro.paccayehi vinājāyatīti vā bījaṃ,virahatthajotako hyettha vikāro.,ṭī.91,273.vijāyanti viruhanti etehīti bījāni.sī,ṭī,,1.345.]
[ဝိ+ဇန+ကြိ။ ဝဇ+အ။ ဝိေသေသန ဇာယေတတိ ဗီဇံ၊ ရသႆ ဒီဃတာ။ ဝဇဂတိယံ၊ အႆီကာေရာ။ ပစၥေယဟိ ဝိနာဇာယတီတိ ဝါ ဗီဇံ၊ ဝိရဟတၳေဇာတေကာ ေဟ်တၳ ဝိကာေရာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၉၁၊ ၂၇၃။ ဝိဇာယႏၲိ ဝိ႐ုဟႏၲိ ဧေတဟီတိ ဗီဇာနိ။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၁။ ၃၄၅။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bīja:[nt.] seed; germ; generating element.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bīja,(nt.) [cp.Vedic bīja] 1.seed,germ,semen,spawn.Used very frequently in figurative sense:see on similes J.P.T.S.1907,116.-- D.I,135 (°bhatta seed-corn & food); III,44 (the five kinds:see below under °gāma); M.I,457; S.I,21,134,172,227; III,54,91; IV,315; A.I,32 (ucchu°),135,223,229,239; III,404; IV,237; V,213 (ucchu°); Sn.77 (saddhā bījaṁ tapo vuṭṭhi,cp.SnA 142 sq.,where a detailed discussion on bīja is found),209,235 (khīṇa° adj.fig.); J.I,242 (tiṇa°-ādīni grass and other seeds),281; Pv.I,11; Vism.555 (in simile); KhA 194 (on Sn.235,in another comparison); Sdhp.24,270 sq.,318.nibbatta° (or nivatta°) (adj.) that which has dropped its seed (hence a lawful food) Vin.I,215,cp.II.109; IV,35.-- 2.element,in udaka° whose element is the water J.VI,160. --gāma seed-group,seed-kingdom,seed-creation (opp.bhūta-gāma).There are 5 kinds of seeds usually enumd,e.g.at D.I,5 (expld at DA.I,77,trsln at Dial.I.6 and passim),viz.mūla°,khandha°,phalu°,agga°,bija°,or plants propagated by roots,cuttings,joints,buddings,shoots,seeds (Dial.III,40:tubers,shoots,berries,joints,seeds).The same set occurs at D.III,44,47; Vin.IV,34; SnA 144.-- Without ref.to the 5 kinds at M.III,34; S.V,46; Miln.33.--jāta species of seed S.III,54.--bīja one of the 5 groups of edible or useful plants,falling under bījagāma.It is expld at Vin.IV,35 & DA.I,81 by the terms pubbaṇṇa (i.e.the seven dhaññāni or grains,sāli,vīhi,yava,godhūma,kaṅgu,varaka,kudrūsa) and aparaṇṇa (i.e.beans and other leguminous plants,and gourds such as mugga,māsa,tila,kulattha,alābu,kumbhaṇḍa).--sakaṭa a cart (-load) of seeds SnA 137.(Page 488)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BĪJA:[nt] hột,giống,sự sản xuất nguyên chất,mọng,mầm --kosa [m] giỏ bông,lọ,bình hột giống,bông âm nang,bọc dài --gāma [m] hột giống của Vua --jāta [nt] giống hột làm mẫu --bīja [nt] những cây (hoa thảo) truyền giống bằng hột
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bīja:ဗီဇ(န)
[ဝိ+ဇန+ကြိ။ ဝဇ+အ။ ဝိေသေသန ဇာယေတတိ ဗီဇံ၊ ရသႆ ဒီဃတာ။ ဝဇဂတိယံ၊ အႆီကာေရာ။ ပစၥေယဟိ ဝိနာဇာယတီတိ ဝါ ဗီဇံ၊ ဝိရဟတၳေဇာတေကာ ေဟ်တၳ ဝိကာေရာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၉၁၊ ၂၇၃။ ဝိဇာယႏၲိ ဝိ႐ုဟႏၲိ ဧေတဟီတိ ဗီဇာနိ။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၁။ ၃၄၅။]
(၁) အေၾကာင္း။ (၂) မ်ိဳးေစ့။ (က) ဘူတဂါမ္။ (ခ) ေကာက္ပင္။ (၃) အဂၤါဇာတ္။ (၄) အဥ၊ ငွက္ဥ။ (၅) ေဝွးေစ့။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bīja:ဗီဇ(ႀကိ)
[ဗိဇ+အ+ဟိ]
ယပ္ခတ္ေလာ့။ ဗီဇတိ-ၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
bīja:ဗီဇ
ဘူ+စု = ဝါတဇနေန-ေလကိုျဖစ္ေစျခင္း၌။ ယပ္ခတ္ျခင္း၌။ ဗီဇတိ၊ ဗီေဇတိ၊ ဗီဇယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bīja:ဗီဇ (န)
မ်ိဳးေစ့။ ေဝွးေစ့။ သုက္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,