Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bālya:n.[bāla-ya= balya] 青年,無知,愚鈍,弱点.[比較級] bālyatara= bālatara.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bālya,【中】 童年,愚蠢。(p237)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bālya,【中】童年,愚蠢。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bālya:bālya(na)
ဗာလ်(န)
[bāla+ṇya]
[ဗာလ+ဏ်]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bālya:[nt.] childhood; folly.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bālya,(nt.) [fr.bāla] 1.childhood,youth S.III,1.-- 2.ignorance,folly Dh.63; J.II,220 (=bāla-bhāva); III,278 (balya); PvA.40.Also used as adj.in compar.bālyatara more foolish,extremely foolish Vv 836 sq.=DhA.I,30 (=bālatara,atisayena bāla VvA.326).-- 3.weakness (?) J.VI,295 (balya,but C.bālya=dubbala-bhāva).(Page 486)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BĀLYA:[nt] còn trẻ con,còn dại dột
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
bālya:khờ khạo
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bālya:ဗာလ်(န)
[ဗာလ+ဏ်]
(၁) လူမိုက္။ ဗာလ်တရ-ၾကည့္။ (၂) လူမိုက္၏အျဖစ္၊ မိုက္သည္၏အျဖစ္၊ မိုက္ျခင္း။ ဗလ်ံ-ၾကည့္။ (၃) သူငယ္၏အျဖစ္။ ဗာလတၱ-(၁)-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bālya:ဗာလ် (န) (ဗာလ+ယ)
သူငယ္၏အျဖစ္။ မိုက္ေသာအျဖစ္။ မလိမၼာသည္၏အျဖစ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,