Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bāla:① [〃] a.愚なる,愚痴の,無知の; 若き,新しき.-codaka 無知呵責者.-puthujjana 愚凡夫.-bhūmi 愚者地.-lakkhaṇa 愚相.bālena paṇḍita 愚と賢.f.bālā voc.bāle 愚者よ.②=vāla 頭髪.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bāla,【形】 年輕的,無知識的,愚蠢的。 【陽】 孩子,愚人。 ~ka,【陽】孩子。 ~ta,【陰】 愚蠢。(p237)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bāla,【形】年輕的,無知識的,愚蠢的。【陽】孩子,愚人(fool)。bālaka,【陽】孩子。bālata,【陰】愚蠢。cf.mūḷha(愚人)。Tīṇ’imāni,bhikkhave,bālassa bālalakkhanāni bālanimittāni bālapadānāni.(諸比丘!此三是愚人的愚癡之特徵、愚癡之特相、愚癡之特質。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bāla:bāla(ti)
ဗာလ(တိ)
[bāla+ṇa]
[ဗာလ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bāla:bāla(ti)
ဗာလ(တိ)
[bala+ṇa.khuddaka,ṭṭha.1va4.suttani,ṭṭha,2.1va.nīti,dhā.168..,ṭī.251,721,923.maṇimañjū,1.218.]
[ဗလ+ဏ။ ခုဒၵက၊႒။၁ဝ၄။ သုတၱနိ၊႒၊၂။၁ဝ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၆၈။ ဓာန္။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၅၁၊ ၇၂၁၊ ၉၂၃။ မဏိမၪၨဴ၊ ၁။ ၂၁၈။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bāla,(adj.) young in years; ignorant; foolish.(m.) a child; a fool.bālā (f.) a girl.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bāla,2 [for vāla] the hair of the head PvA.285 (°koṭimatta not even one tip of the hair; gloss BB vālagga°).(Page 486)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bāla,1 (adj.) [cp.Sk.bāla (rarely Vedic,more freq.in Ep.& Class.Sk.); its orig.meaning is “young,unable to speak," cp.Lat.infans,hence “like a child,childish; infantile"] 1.ignorant (often with ref.to ignorance in a moral sense,of the common people,the puthujjana),foolish (as contrasted with paṇḍita cp.the Bālapaṇḍita-sutta M.III,163 sq.; D.II,305 sq.; Vism.499,and contrasts at Sn.578; Dh.63,64; Pv IV.332; Dhs.1300),lacking in reason,devoid of the power to think & act right.In the latter sense sometimes coupled with andha (spiritually blind),as andhabāla stupid & ignorant,mentally dull,e.g.at DhA.I,143; II,89; PvA.254.-- A fanciful etym.of b.at KhA 124 is “balanti ananti ti bālā." Other refs.:D.I,59,108; S.I,23; A.I,59,68,84; II,51,180; Sn.199,259,318,578,879; It.68; Dh.28,60 sq.,71 sq.,206 sq.,330; J.I,124 (lola° greedy-foolish); V,366 (bālo āmaka-pakkaṁ va); Vv 835; Pv.I,82; IV,129; Pug.33; Nd1 163,286 sq.,290; SnA 509 (=aviddasu); PvA.193.Compar.bālatara J.III,278,279; VvA.326.-- 2.young,new; newly risen (of the sun):°ātāpa the morning sun DA.I,287; DhA.I,164; Mhbv 25; °vasanta “early spring" (=Citramāsa),N.of the first one of the 4 summer months (gimha-māsā) KhA 192; --suriya the newly risen sun J.V,284; PvA.137,211.-- 3.a child; in wider application meaning a youth under 16 years of age (cp.Abhp 251) DA.I,134.Cp.bālaka. --nakkhatta N.of a certain “feast of fools," i.e.carnival DhA.I,256.--saṅgatacārin one who keeps company with a fool Dh.207.(Page 485)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BĀLA:[a] còn ít tuổi,ngu si,điên rồ [m] đứa con trẻ,người điên --ka [m] đứa con nít
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
bāla:người ngu,sư ngu si,sự ngu xuẩn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bāla:ဗာလ(တိ)
[ဗလ+ဏ။ ခုဒၵက၊႒။၁ဝ၄။ သုတၱနိ၊႒၊၂။၁ဝ။ နီတိ၊ ဓာ။ ၁၆၈။ ဓာန္။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၅၁၊ ၇၂၁၊ ၉၂၃။ မဏိမၪၨဴ၊ ၁။ ၂၁၈။]
(၁) ငယ္ရြယ္-ႏုပ်ိဳ-တက္သစ္စျဖစ္-ေသာ၊ သူ (ကေလးသူငယ္)။ ဗာလကာလ,ဗာလဒိဝါကရ,ဗာလာတပ-တို႔လည္းၾကည့္။ (၂) မသိ-မလိမၼာ-မကြၽမ္းက်င္-ဉာဏ္ပညာမရွိ-ညံ့ဖ်င္း-ႏုံ႔နည္း- မိုက္ကန္း-ေသာ၊ သူ။ (လူမိုက္)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bāla:ဗာလ(တိ)
[ဗာလ+ဏ]
လူမိုက္တို႔၌တည္ေသာ (ဌာႏူပစာ)၊ မိုက္သည္၏အျဖစ္ကို ျပဳတတ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bāla:ဗာလ (ပ)
ဆံပင္။ အေမြး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bāla:ဗာလ (ပ)
ေမြးသည္မွ တစ္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း အရြယ္ရွိေသာ သူငယ္။ လူမိုက္။
ယထာ ဗာလံ၊ မိုက္သည္ အေလ်ာက္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bāla:ဗာလ (တိ)
ငယ္သည္။ မိုက္သည္။ မလိမၼာသည္။ဝါလ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,