Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bāhulika:,bāhullika a.[bahula-ika] 贅沢な,贅沢者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bāhulika,【形】 生活得豐富充裕的。(p237)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bāhulika,【形】生活得豐富充裕的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bāhulika:bāhulika(ti)
ဗာဟုလိက(တိ)
[bahula+ika]
[ဗဟုလ+ဣက]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bāhulika:[adj.] living in abundance.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BĀHULIKA:[a] sống một cách đầy đủ,sống một cách sang trọng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bāhulika:ဗာဟုလိက(တိ)
[ဗဟုလ+ဣက]
(၁) မ်ားသည္၏အျဖစ္။ ဗာဟုလိကာႏုေယာဂ-ၾကည့္။ (၂) ပစၥည္းေလးပါး မ်ားသည္၏အျဖစ္ရွိေသာ၊ ပစၥည္းေလးပါးေပါမ်ားျခင္းငွါ က်င့္ေသာ၊ ပစၥည္းေလးပါး အမ်ားအျပားကို ခံယူေသာ၊ သူ။ ဗာဟုလႅိက-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bāhulika:ဗာဟုလိက

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,