Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bāhira:a.[<bahi] 外の,外部の.-aṅga 外の縁,外の人の因.-assāda 外物の楽味.-manta 外道の経典.-mātikā 外的論母.-lepa 外用塗薬.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bāhira,【形】 外部,外部的,外國的。 【中】 外面。 ~ka,【形】 外道的,局外人。 ~kapabbajjā,【陰】 外道出家人(佛教以外的出家人)。(p237)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bāhira,【形】外部,外部的,外國的。【中】外面。bāhiraka,【形】外道的,局外人。bāhirakapabbajjā,【陰】外道出家人(佛教以外的出家人)。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
bāhira: 在外的、外部的
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bāhira:bāhira(ti)
ဗာဟိရ(တိ)
[bahi+i,,ṭī.7va3. aa ,sya.gāthā-7va2-.]
[ဗဟိ+ဣရဏ္၊ ဓာန္၊ ဋီ။ ၇ဝ၃။ ပုဒ္ အဆုံးအျဖတ္ကို ေတာင္ေပါက္ဓာန္၊ သ်။ ဂါထာ-၇ဝ၂-ၾကည့္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bāhira:[adj.] external; outer; foreign.(nt.),outside.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bāhira,(adj.) [fr.bahi,as Sk.bāhya fr.bahis,cp.also bāhiya] 1.external,outside (opp.abbhantara inside),outer,foreign D.II,75; A.IV,16; Dh.394 (fig.in meaning of 2); J.I,125 (antara° inside & outside); 337 (out of office,out of favour,of ministers); VI,384 (bāhiraṁ karoti to turn out,turn inside out); Pv IV.11 (nagarassa b.); Miln.281 (°abbhantara dhana); VvA.68 (°kittibhāva fact of becoming known outside).--santara° (adj.) [=sa-antara] including the inward & outward parts D.I,74; A.III,25; Th.1,172; J.I,125.-- 2.external to the individual,objective (opp.ajjhattika subjective) M.III,274 (cha āyatanā); J.IV,402 (°vatthuṁ ayācitvā ajjhattikassa nāmaṁ gaṇhāti); Dhs.674 (cp.trsl.p.207); Vbh.13; Miln.215; Vism.450.-- 3.heretical,outsider in religious sense,non-Buddhist,freq.applied to the Brahmanic religion & their practice (samaya) Kvu 251 (+puthujjana-pakkhe ṭhita); DhA.III,378 (=mana,i.e.Bhagavato sāsanato bahiddhā).-- Cases as adv.bāhirato from outside,from a foreign country J.I,121; bāhire outside (the Buddhist order) Dh.254. --assāda finding his enjoyment in outward things A.I,280 (Kern,Toev.s.v.suggests “inclined towards heretic views").--āsa one whose wishes are directed outwards,whose desires are turned to things external Th.1,634.--kathā non-religious discourse,profane story Miln.24 (applied to the introductory chapter,thus “outside story" may be translated).--tittha doctrine of outsiders J.III,473.--dāna gift of externals,gift of property as opposed to gift of the person J.IV,401; VI,486; Dāvs III,33.--pabbajjā the ascetic life outside the community of the Buddha; Brahmanic saintly life (thus equal to isi-pabbajjā.cp.bāhiraka°).J.III,352; IV,305.--bhaṇḍa property,material things,objects J.IV,401.--mantā ritualistic texts (or charms) of religions other than the Buddha’s J.III,27.--rakkhā protection of external means S.I,73.--lomi with the fleece outside (of a rug) Vin.II,108.--samaya doctrine of the outsiders,i.e.Brahmins DhA.III,392.(Page 486)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BĀHIRA:[a] bên ngoài,phía ngoài,ngoại quốc [nt] ở ngoài --ka [a] tin ngoại đạo,người ở ngoài vòng --kapabbajjā [f] đạo sĩ tu theo ngoại đạo (ngoài Phật pháp)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
bāhira:bên ngoài,ngoại phần,ngoại uẩn,thuộc bên ngoài
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bāhira:ဗာဟိရ(တိ)
[ဗဟိ+ဣရဏ္၊ ဓာန္၊ ဋီ။ ၇ဝ၃။ ပုဒ္ အဆုံးအျဖတ္ကို ေတာင္ေပါက္ဓာန္၊ သ်။ ဂါထာ-၇ဝ၂-ၾကည့္။]
ျပင္ပ၌ျဖစ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bāhira:ဗာဟိရ (တိ) (ဗဟိရ္+ဏ)
အပျဖစ္ေသာ။ အပသႏၲာန္၌ ျဖစ္ေသာ။
မံ ဗာဟိရံ ကတြာ၊ ငါ႔ကို အပျပဳ၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,