Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bāhanta:m.[bāhā-anta] 臂帖.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bāhanta:bāhanta(pu,na)
ဗာဟႏၲ(ပု၊န)
[(1) bahi+anta.aṭṭhakathāyuea.bāha+anta.anuvivaṭṭānaṃ bahisaṃsibbitabhāvena jātaṃ bāhaṃ.anuvivaṭṭānaṃ ante avasāne jātaṃ antaṃ. mahāvā,gaṃ,.362.(2) bāhā+anta.bāhanvāti ettha bāhantā.pā,yo.38va.mahāvā,gaṃ,.362.¤ mahāvā,bhāsāṭī,nhā.6va2-3-nitea kraṃ.]
[(၁) ဗဟိ+အႏၲ။ အ႒ကထာနည္းမွီး၍ခြဲသည္။ ဗာဟ+အႏၲ။ အႏုဝိဝ႗ာနံ ဗဟိသံသိဗၺိတဘာေဝန ဇာတံ ဗာဟံ။ အႏုဝိဝ႗ာနံ အေႏၲ အဝသာေန ဇာတံ အႏၲံ။ မဟာဝါ၊ ဂံ၊ သစ္။ ၃၆၂။ (၂) ဗာဟာ+အႏၲ။ ဗာဟႏြာတိ ဧတၳ ဗာဟႏၲာ။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၃၈ဝ။ မဟာဝါ၊ ဂံ၊ သစ္။ ၃၆၂။ ၎ျပင္ မဟာဝါ၊ ဘာသာဋီ၊ ႏွာ။ ၆ဝ၂-၃-၌ ပုဒ္တစ္မ်ိဳးၾကံထားသည္။]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
bāhanta:xem chữ cīvara
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bāhanta:ဗာဟႏၲ(ပု၊န)
[(၁) ဗဟိ+အႏၲ။ အ႒ကထာနည္းမွီး၍ခြဲသည္။ ဗာဟ+အႏၲ။ အႏုဝိဝ႗ာနံ ဗဟိသံသိဗၺိတဘာေဝန ဇာတံ ဗာဟံ။ အႏုဝိဝ႗ာနံ အေႏၲ အဝသာေန ဇာတံ အႏၲံ။ မဟာဝါ၊ ဂံ၊ သစ္။ ၃၆၂။ (၂) ဗာဟာ+အႏၲ။ ဗာဟႏြာတိ ဧတၳ ဗာဟႏၲာ။ ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၃၈ဝ။ မဟာဝါ၊ ဂံ၊ သစ္။ ၃၆၂။ ၎ျပင္ မဟာဝါ၊ ဘာသာဋီ၊ ႏွာ။ ၆ဝ၂-၃-၌ ပုဒ္တစ္မ်ိဳးၾကံထားသည္။]
(၁) ျပင္ပ-ေဘး-အစြန္း-ခဏ္း။ (က-ဝဂ္၊ အတြဲ-၆၊ ႏွာ၊ ၂၆၅-ၾကည့္ပါ)။ (၂) လက္ေမာင္း၏ အထက္၌ ထားအပ္ေသာ အစြန္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,