Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bāhā:f.[=bāhu] 腕,臂.-paramparā 展転の腕,腕と腕.-bala 腕の力.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bāhā,【陰】 手臂,柱,柄。 ~bala,【中】 臂力,即:手工勞動。(p237)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bāhā,【陰】手臂(臺語:手胳頭chiu2 kok thau5),柱,柄。bāhābala,【中】臂力,即:手工勞動。在印度古老的文獻—「吠陀贊歌」的「原人歌」中,最早談到了人類的起源,歌中述說印度的四個種姓階級裏;婆羅門( Brahmana,司祭者)生於原人的嘴、剎帝利(Ksatriya,王族)生於原人的雙臂、吠舍(Vaisya,庶民)生於原人的雙腿,而首陀羅(Sudra,奴隸)則是從原人的雙足出生。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bāhā:bāhā(thī)
ဗာဟာ(ထီ)
[vaha+a+ā.,ṭī.265.sūci.]
[ဝဟ+အ+အာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၆၅။ သူစိ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bāhā:[f.] the arm; a post; a handle.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bāhā,(f.) [a specific Pali doublet of bāhu,q.v.It is on the whole restricted to certain phrases,but occurs side by side of bāhu in others,like pacchā-bāhaṁ & °bāhuṁ,bāhaṁ & bāhuṁ pasāreti] 1.the arm A.II,67=III,45 (°bala); Vin.II,105; J.III,62; V,215 (°mudu).pacchā-bāhaṁ arm(s) behind (his back) D.I,245 (gāḷhabandhanaṁ baddha).bāhaṁ pasāreti to stretch out the arm D.I,222=M.I,252≈.bāhāyaṁ gahetvā taking (him or her) by the arm D.I,221 sq.; M.I,365 (nānā-bāhāsu g.); PvA.148.bāhā paggayha reaching or stretching out one’s arms (as sign of supplication) D.II,139; J.V,267; PvA.92 and passim.-- 2.not quite certain,whether “post" of a door or a “screen" (from bahati3),the former more likely.Only --° in ālambana° post to hold on to,a balustrade Vin.II,120,152; dvāra° doorpost D.II,190; Pv.I,51.Cp.bāhitikā. --aṭṭhi (bāh°) arm-bone KhA 50.--paramparāya arm in arm Vin.III,126.(Page 486)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
bāhā:The arm
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BĀHĀ:[f] cánh tay,cái cáng,cây chống --bala [nt] sức mạnh cánh tay (là thủ công nghệ)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bāhā:ဗာဟာ(ထီ)
[ဝဟ+အ+အာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၆၅။ သူစိ။]
(၁) လက္ေမာင္း၊ လက္႐ုံး။ (၂) အေပါင္၊ ေဘာင္။ (၃) လက္ေမာင္း႐ိုး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bāhā:ဗာဟာ (ဣ)
ေမာင္း။ လက္ေမာင္း။ လက္႐ံုး။
ဗာဟာ ပဂၢယွ၊ လက္ေမာင္းတို႔ကို ေျမႇာက္ခ်ီ၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,