Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
bādhaka:a.[bādha-ka] 悩害する,圧迫者.bādhakatta n.悩害,圧迫.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Bādhaka,【形】 避免的,不斷襲擊的,阻隔的。 ~tta,【中】 妨害的事實。(p236)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Bādhaka,【形】避免的,不斷襲擊的,阻隔的。bādhakatta,【中】妨害的事實。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
bādhaka:bādhaka(ti)
ဗာဓက(တိ)
[bādha+ṇvu.thī-nitea-bādhikā]
[ဗာဓ+ဏြဳ။ ထီ-၌-ဗာဓိကာ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
bādhaka:[adj.] preventing; harassing; obstructing.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Bādhaka,(adj.) [fr.bādh] oppressing,harassing,injurious Vism.496 (dukkhā aññaṁ na °ṁ); VvA.214; PvA.175.(Page 485)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
BĀDHAKA:[a] ngăn ngừa,quấy rầy,khuấy rối,làm bế tắc,cản trở --tta [nt] công việc đang bị cản trở
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
bādhaka:ဗာဓက(တိ)
[ဗာဓ+ဏြဳ။ ထီ-၌-ဗာဓိကာ]
(၁) တားျမစ္တတ္ေသာ။ တိရစၧာနဘူတ-(က)ၾကည့္။ (၂) ညႇဉ္းဆဲ-ႏွိပ္စက္-ဖ်က္ဆီး-တတ္ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
bādhaka:ဗာဓ-က (တိ)
တားျမစ္တတ္သည္။ ႏွိပ္စက္တတ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,