Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ayoniso:adv.[a-yoniso] 非如理.-brahmacariya 不正的梵行.-manasikāra 非理作意,不正思惟.
パーリ語辞典 水野弘元著
ayoniso:adv.[a-yoniso] 非如理.-brahmacariya 不正の梵行.-manasikāra 非理作意,不正思惟.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
ayoniso:adv.[a-yoniso] 非如理.-brahmacariya 不正の梵行.-mansikāran 非理作意,不正思惟
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ayoniso,【副】 不合適地,欠思考地。(p39)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ayoniso,【副】不從根源地,欠思考地。cf.yoniso(從根源地)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ayoniso:ayoniso(thī)
အေယာနိေသာ(ထီ)
[ayoniso+manasikāra.-kye.]
[အေယာနိေသာ+မနသိကာရ။ ေနာက္ပုဒ္-ေက်။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ayoniso:[adv.] improperly; injudiciously.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
ayoniso:see yoniso
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AYONISO:[ad] không hợp cách,không hợp lý
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ayoniso:không khéo léo,không như lý
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ayoniso:အေယာနိေသာ (ထီ)
[အေယာနိေသာ+မနသိကာရ။ ေနာက္ပုဒ္-ေက်။]
(၁) (အလိုရွိအပ္ေသာ စီးပြါးခ်မ္းသာ ကုသိုလ္တရားျဖစ္ျခင္း၏) အေၾကာင္း မဟုတ္ေသာ အားျဖင့္-အေၾကာင္းမွန္-လမ္းမွန္-မဟုတ္ေသာအားျဖင့္-မသင့္ေသာ အေၾကာင္းအားျဖင့္-ႏွလုံးသြင္းျခင္း။ (၂) အေယာနိေသာမနသိကာရဟူေသာ ပုဒ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ayoniso:အ-ေယာနိေသာ (နိ)
မသင့္ေသာအားျဖင့္။
အေယာနိေသာ မနသိကတြာ၊ မသင့္ေသာအားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္း၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,