Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ayojjha:a.[a-yojjha,Sk.ayodhya] 無能勝的,不能戰鬥競爭的 (不能被征服的).
パーリ語辞典 水野弘元著
ayojjha:a.[a-yojjha,Sk.ayodhya] 無能勝の,戰うべからざる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ayojjha,【形】 克服不了的。(p39)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ayojjha,【形】克服不了的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ayojjha:ayojjha(ti)
အေယာဇၩ(တိ)
[na+yojjha]
[န+ေယာဇၩ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ayojjha:[adj.] unconquerable.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ayojjha,(adj.) [Sk.ayodhya] not to be conquered or subdued M.II,24.(Page 75)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AYOJJHA:[a] không thể chinh phục được
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ayojjha:အေယာဇၩ(တိ)
[န+ေယာဇၩ]
စစ္မထိုး-အပ္-ႏိုင္-ေသာ၊ အယူဝါဒခ်င္း ယွဉ္ၿပိဳင္တိုက္ခိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အျခားေသာ သူတို႔က-မလႈပ္ရွားေစ-မ႐ႈံးေစ-အႏိုင္မယူ-ႏိုင္ေသာ (ရဟန္း)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ayojjha:အ-ေယာဇၩ (တိ) (အ√ယုဓ္+ဏ်)
သူတစ္ပါးတို႔ မတိုက္ခိုက္ႏိုင္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,