Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ayo:,aya n.[Sk.ayaḥ] 鐵.-kapāla 鐵鍋,鐵釜.-khīla 鐵柱,鐵串.-guḷa 鐵丸.-ghana 鐵棒,鐵斧.-ghara 鐵(建造)的家.-thāla,-paṭṭa,-phāla 鐵板.-patta 鐵鉢.-pākāra 鐵壁.-maya 鐵製的.-saṅku 鐵釘.
パーリ語辞典 水野弘元著
ayo:,aya n.[Sk.ayaḥ] 鉄.-kapāla 鉄鍋,鉄釜.-khīla 鉄柱,鉄串.-guḷa 鉄丸.-ghana 鉄棒,鉄斧.-ghara 鉄の家.-thāla,-paṭṭa,-phāla 鉄板.-patta 鉄鉢.- pākāra 鉄壁.-maya 鉄製の.-saṅku鉄釘.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
ayo,aya n.[Sk.ayaḥ] 鉄.-kaṭāha铁器.-kapāla 鉄鍋,鉄釜.-kāra锻冶工.-kūṭa铁锤.-khīla 鉄柱,鉄串.-guḷa 鉄丸.-ghana 鉄棒,鉄斧.-ghara 鉄の家.-thāla,-paṭṭa,-phāla 鉄板.-doṇi铁槨(ひつぎ).-na-gara铁の都.-patta 鉄鉢.-pākāra 鉄壁.-pīṭha铁床.-mañca铁牀.-maya 鉄製の.-saṅku鉄釘.-salāka铁籌(くじ).-sūla枪,やり
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ayo,鐵 (【合】中 aya 變成 ayo) ~kūṭa,【陽】 鐵槌。 ~khīla,【中】 鐵柱,鐵樁。 ~guḷa,【陽】 鐵球。 ~ghana,【中】 鐵棒。 ~maya,【形】 鐵制的。 ~saṅku,【陽】 長鐵釘。(p39)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ayo,鐵 (【合】中 aya 變成 ayo) ayokūṭa,【陽】鐵槌。ayokhīla,【中】鐵柱,鐵樁。ayoguḷa,【陽】鐵球。ayoghana,【中】鐵棒。ayomaya,【形】鐵制的。ayoyāna,【新巴】火車。ayosaṅku,【陽】長鐵釘。Dhp.v.308.:Seyyo ayoguḷo bhutto,tattho aggisikhūpamo,yañ ce bhuñjeyya dussīlo,raṭṭhapiṇḍamasaññato.(以其犯戒、無抑制,而食於國內行乞〔所得〕之飯丸,不如食似火焰之鐵丸。《中阿含14經》羅雲經:「寧噉鐵丸,其熱如火;不以犯戒,受世信施。」(T1.436.3))
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ayo:(aya becomes ayo in cpds.) ayokūṭa :[m.] iron hammer.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ayo,& Aya (nt.) [Sk.ayaḥ nt.iron & ore,Idg.*ajes-,cp.Av.ayah,Lat.aes,Goth.aiz,Ohg.ēr (= Ger.Erz.),Ags.ār (= E.ore).] iron.The Nom.ayo found only in set of 5 metals forming an alloy of gold (jātarūpa),viz.ayo loha (copper),tipu (tin),sīsa (lead),sajjha (silver) A.III,16 = S.V,92; of obl.cases only the Instr.ayasā occurs Dh.240 (= ayato DhA.III,344); Pv.I,1013 (paṭikujjita,of Niraya).-- Iron is the material used kat)e)coxήn in the outfit & construction of Purgatory or Niraya (see niraya & Avīci & cp.Vism.56 sq.).-- In compn. both ayo° & aya° occur as bases.

I.ayo°:--kapāla an iron pot A.IV,70 (v.l.°guhala); Nd2 304 III,D 2 (of Niraya).--kūṭa an iron hammer PvA.284.--khīla an iron stake S.V,444; M.III,183 = Nd2 304 III,C; SnA 479.--guḷa an iron ball S.V,283; Dh.308; It.43 = 90; Th.2,489; DA.I,84.--ghana an iron club Ud.93; VvA.20.--ghara an iron house J.IV,492.--paṭala an iron roof or ceiling (of Niraya) PvA.52.--pākāra an iron fence Pv.I,1013 = Nd2 304 III,D 1--maya made of iron Sn.669 (kūṭa); J.IV,492 (nāvā); Pv.I,1014 (bhūmi of N.); PvA.43,52.--muggara an iron club PvA.55.--saṅku an iron spike S.IV,168; Sn.667.

II.aya°:--kapāla = ayo° DhA.I,148 (v.l.ayo°).-kāra a worker in iron Miln.331.--kūṭa = ayo° J.I,108; DhA.II,69 (v.l.).--naṅgala an iron plough DhA.I,223; III,67.--paṭṭaka an iron plate or sheet (cp.loha°) J.V,359.--paṭhavi an iron floor (of Avīci) DhA.I,148.--saṅghāṭaka an iron (door) post DhA.IV,104.--sūla an iron stake Sn.667; DhA.I,148.(Page 75)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
ayo:Iron
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AYO:(aya trở thành ayo khi nối vào) --kūṭa [m] cái búa bằng sắt --khīla [nt] nọc sắt --guḷa [m] trái banh sắt --ghana [nt] trái chùy sắt --maya [a] làm bằng sắt --saṅku [m] giáo sắt hay đinh sắt
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ayo:အေယာ (န)
သံ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,