Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ayira:a.n,ayirā f.[= ariya,Sk.ārya] 聖的,高貴的 (出生尊貴的,屬於統治支配種族階級的).f.voc.ayire = ayye.
パーリ語辞典 水野弘元著
ayira:a.n,ayirā f.[=ariya,Sk.ārya] 聖なる,高貴の.f.voc.ayire = ayye.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ayira,ayiraka,參考 ayya,ayyaka。(p39)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ayira,參考 ayya(紳士,統治者,主人,貴族)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ayira:ayira(pu)
အယိရ(ပု)
[ara+ṇya.ariya-mha ya- rayuea ayira-.nīti,sutta.154.rū.nhā-4va-.ariya .]
[အရ+ဏ်။ အရိယ-မွ ယ-ႏွင့္ ရေရွ႕ေနာက္ျပန္၍ အယိရ-ျဖစ္သည္။ နီတိ၊သုတၱ။ ၁၅၄။ ႐ူ။ႏွာ-၄ဝ-ၾကည့္။ အရိယႏွင့္လည္း ယွဉ္ၾကည့္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ayira:[m.] gentleman; lord; master.(adj.),noble.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ayira,(& Ayyira) (n.-adj.) [Vedic ārya,Metathesis for ariya as diaeretic form of ārya,of which the contracted (assimilation) form is ayya.See also ariya] (n.) ariyan,nobleman,gentleman (opp.servant); (adj.) arīyan,wellborn,belonging to the ruling race,noble,aristocratic,gentlemanly J.V,257; Vv 396.-- f.ayirā lady,mistress (of a servant) J.II,349 (v.l.oyyakā); Voc.ayire my lady J.V,138 (= ayye C.).(Page 75)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AYIRA:,ayiraka như ayya,ayyaka
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ayira:အယိရ (ပု)
[အရ+ဏ်။ အရိယ-မွ ယ-ႏွင့္ ရေရွ႕ေနာက္ျပန္၍ အယိရ-ျဖစ္သည္။ နီတိ၊သုတၱ။ ၁၅၄။ ႐ူ။ႏွာ-၄ဝ-ၾကည့္။ အရိယႏွင့္လည္း ယွဉ္ၾကည့္။]
(က) အရွင္သခင္။ (ခ) အရွင္ေကာင္း၊ အရွင္ျမတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ayira:အယိရ (ပ)
သူျမတ္။အရိယ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,