Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ayasa:n.[a-yasa,Sk.ayaśaḥ] 不名譽,不名稱,惡名.
パーリ語辞典 水野弘元著
ayasa:n.[a-yasa,Sk.ayaśaḥ] 不名誉,不名称,悪名.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ayasa,【陽】 【中】 壞名望,恥辱。(p39)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ayasa,【陽】【中】壞名望,恥辱。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ayasa:ayasa(na)
အယသ(န)
[aya+ṇa.sa-lā]
[အယ+ဏ။ သ-လာ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ayasa:ayasa(pu)
အယသ(ပု)
[na+yasa]
[န+ယသ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ayasa:[m.; nt.] ill repute; disgrace.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ayasa,(nt.) [a + yasa,cp.Sk.ayaśaḥ] ill repute,disgrace Miln.139,272; Dāvs.I,8.(Page 75)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AYASA:[m] [nt] tiếng xấu,ô danh
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ayasa:mất danh,không có danh tiếng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ayasa:အယသ (ပု)
[န+ယသ]
(က) အေႁခြအရံ အသင္းအပင္း၏-ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးျခင္း-ကင္းမဲ့ျခင္း။ (ခ) အေက်ာ္အေစာ ကင္းမဲ့ေစျခင္း၊ ကဲ့ရဲ႕႐ႈတ္ခ်ျခင္း၊ ကဲ့ရဲ႕စကား။ (ဂ) ထင္ေပၚ ေက်ာ္ေစာျခင္း-ခ်ီးမြမ္းဖြယ္ ဂုဏ္သတင္း-၏ ဆန္႔က်င္ဖက္၊ အေက်ာ္အေစာ မဲ့ျခင္း၊ မေကာင္းသတင္း၊ သတင္းဆိုး။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ayasa:အယသ (န)
[အယ+ဏ။ သ-လာ]
(၁) သံ၊ (၂) ေရႊ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ayasa:အ-ယသ (န)
အေက်ာ္အေစာ မရွိျခင္း။ အရွိန္အေစာ္ မရွိျခင္း။ အျခံအရံ မရွိျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,