Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
avippavāsasīmā:avippavāsasīmā(thī)
အဝိပၸဝါသသီမာ(ထီ)
[avippavāsa+sīmā]
[အဝိပၸဝါသ+သီမာ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
avippavāsasīmā:khu vực sīmā đã được kiết giới bằng hai bận tuyên ngôn,tỳ khưu sống trong đây được phép không giữ đủ tam y (lẽ ra ở nơi khác thì không thể rời tam y trước bình minh hôm sau)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
avippavāsasīmā:အဝိပၸဝါသသီမာ (ထီ)
[အဝိပၸဝါသ+သီမာ]
(တိစီဝရိက္ႏွင့္) ကင္း၍ ေနသည္ မမည္ျခင္း အက်ိဳးငွါ သမုတ္အပ္ေသာ သိမ္၊ တိစီဝရိတ္သကၤန္းႏွင့္ ညဉ့္ကင္း၍-ေနႏိုင္ျခင္း-ေနေသာ္လည္း အာပတ္မသင့္ျခင္း-အက်ိဳးငွါ သမုတ္အပ္ေသာ သိမ္၊ အဝိပၸဝါသာသိမ္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,