Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
avikkhepa:m.[a-vikkhepa] 不散亂,不亂,專念.
パーリ語辞典 水野弘元著
avikkhepa:m.[a-vikkhepa] 不散乱,不乱,専念.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
avikkhepa:m.[a-vikkhepa] 不散乱,不乱,専念.-parisuddha,-pārisuddhi无散乱清净
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Avikkhepa,【陽】 平靜,心理平衡。(p44)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Avikkhepa,【陽】平靜,心理平衡。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
avikkhepa:avikkhepa(pu)
အဝိေကၡပ(ပု)
[na+vikkhepa]
[န+ဝိေကၡပ]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
avikkhepa:'undistractedness',is a synonym of concentration (samādhi,q.v.),one-pointedness of mind (cittekaggatā ) and tranquillity (samatha,q.v.; further s.samatha-vipassanā).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
avikkhepa:[m.] calmness; balance of the mind.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Avikkhepa,[a + vikkhepa] calmness,balance,equanimity D.III,213; A.I,83; Ps.I,94; II,228; Dhs.11,15,570.(Page 84)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AVIKKHEPA:[m] sự yên tĩnh,tinh thần yên lặng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
avikkhepa:bất phóng dật
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
avikkhepa:အဝိေကၡပ (ပု)
[န+ဝိေကၡပ]
(က) မပ်ံ႕လြင့္ျခင္း၊ တည္ၾကည္ျခင္း။ (ခ) မပ်ံ႕လြင့္တတ္-မပ်ံ႕လြင့္ေစတတ္-မပ်ံ႕လြင့္ေၾကာင္းျဖစ္-ေသာတရား။ (ဂ) ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း-ဥဒၶစၥ-၏ ဆန္႔က်င္ဖက္ ျဖစ္ေသာ တရား (ဧကဂၢတာ၊ သမာဓိ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
avikkhepa:အ-ဝိေကၡပ (အ) (အ√ဝိ+ခိပ္+ဏ)
မပ်ံ႕လြင့္ျခင္း။ သမာဓိ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,