Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Avidūra,【形】 接近的, 不遠的,【中】 附近。(p44)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Avidūra,【形】接近的,不遠的,【中】附近。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
avidūra:avidūra(ti)
အဝိဒူရ(တိ)
[na+vidūra,vidūrapaṭipakkhattā avidūraṃ.,ṭī.7va6.]
[န+ဝိဒူရ၊ ဝိဒူရပဋိပကၡတၱာ အဝိဒူရံ။ ဓာန္၊ဋီ။၇ဝ၆။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
avidūra:[adj.] near; not far.(nt.) neighbourhood.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Avidūra,(adj.) [a + vidūra] not far,near; usually in Loc.°e as adv.near Sn.147.(Page 85)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AVIDŪRA:[a] gần,không xa [nt] người kế cận
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
avidūra:không xa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
avidūra:အဝိဒူရ (တိ)
[န+ဝိဒူရ၊ ဝိဒူရပဋိပကၡတၱာ အဝိဒူရံ။ ဓာန္၊ဋီ။၇ဝ၆။]
အနီး၊ အနီးအပါး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
avidūra:အ-ဝိဒူရ (တိ)
မေဝးလြန္းသည္။
အဝိဒူေရ၊ အနီးအပါး၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,