Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
avhaya:a.m.[cf.avhayati] 被稱呼為~的,被賦予名稱為~的,名稱,稱呼,名字,(在複合語中)名為~.
パーリ語辞典 水野弘元著
avhaya:a.m.[cf.avhayati] 称せられる,名づけられる,名称.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Avhaya,【陽】 名字,點名。 【形】 (在【合】中) 名叫。(p45)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Avhaya,(‹avhayati; cp.Sk.āhvaya “betting"),【陽】名字,點名,受邀。【形】(在【合】中) 名叫。avhāyaṁ,ppr.m.Nom.sg.‹ ā-hū /ā-hvā,avhāti,avhayati,avheti「稱呼,叫,邀請」。巴利語中h常與其後子音「倒置」(-vh- ‹ -hv-);又,ā- 遇連續子音時,弱化為a- (「二音長法則」)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
avhaya:avhaya(pu)
အဝွယ(ပု)
[ā+vhe+a.ahvāyatetiavhayo.,ṭī.114.]
[အာ+ေဝွ+အ။ အဟြာယေတတိအဝွေယာ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၁၄။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
avhaya:[m.] name; calling.(adj.) (in cpds.) having the name of.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Avhaya,[fr.avhayati; cp.Sk.āhvaya “betting"] calling,name; adj.(-°) called,having the name of Sn.684 (isi°),686 (Asit°),689 (kanhasiri°),1133 (Sace°,cp.Nd2 624).(Page 86)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AVHAYA:[a] danh,tên gọi,sự kêu gọi [adj](in cpds) có tên là
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
avhaya:အဝွယ (ပု)
[အာ+ေဝွ+အ။ အဟြာယေတတိအဝွေယာ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၁၄။]
နာမည္(ေခၚေဝၚဖို႔ရာ အမည္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
avhaya:အဝွယ (ပ) (အာ√ဟူ+အ)
အမည္။
ကႆပအဝွယ၊ ကႆပအမည္ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,