Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
avera:a.[a-vera] 無怨(恨)的,無恚心的.
パーリ語辞典 水野弘元著
avera:a.[a-vera] 怨みなき,恚心なき.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Avera,【形】 友善的。 【中】 仁慈。(p45)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Avera,【形】友善的。【中】仁慈。verinesu averino﹐(我們)在仇怨中沒有怨仇。(averino ‹ a-verin,a.m.Nom.pl.修飾「我們」(省略)。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
avera:avera(ti)
အေဝရ(တိ)
[na+vera]
[န+ေဝရ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
avera:[adj.] friendly.(nt.) kindness.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Avera,(adj.) [a + vera] peaceable,mild,friendly Sn.150 (= veravirahita KhA 248); Sdhp.338.-- °ṁ (nt.) friendliness,kindness D.I,247 (°citta); Dh.5 (= khantimetta DhA I 51).(Page 86)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AVERA:[a] thân hữu,không thù nghịch [nt] sự bác ái
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
avera:không hận,không thù nghịch
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
avera:အေဝရ (တိ)
[န+ေဝရ]
(က) ရန္-ေဒါသ-အာဃာတ-ခိုက္ရန္ပြါးျခင္း-မရွိေသာ၊ သူ။ (ခ) ရန္-ေဒါသ-အာဃာတ-ရန္တုံ႔မူျခင္း-ခိုက္ရန္ပြါးျခင္း-မွ ကင္း-မရွိ-ေသာ၊ စိတ္ (ေမတၱာ,ယွဉ္ေသာ စိတ္)။ (ဂ) ပါဏာတိ ပါတ-စေသာ ငါးပါးေသာ အကုသိုလ္ရန္,ပုဂၢိဳလ္ရန္မွ ကင္းေသာ၊ စိတ္ (ဗုဒၶါႏုႆတိ-စိတ္)။ အေဝရစိတၱ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
avera:အ-ေဝရ (န)
ရန္မရွိျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
avera:အ-ေဝရ (တိ)
ရန္မရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,