Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
avebhaṅgiya:a.[a-vibhaṅga-iya] 不能(不可,不應)分的 (分配,分佈,分割).
パーリ語辞典 水野弘元著
avebhaṅgiya:a.[a-vibhaṅga-iya] 分つべからざる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Avebhaṅgiya,【形】 不可分布的。(p45)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Avebhaṅgiya,【形】不可分布的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
avebhaṅgiya:avebhaṅgiya(ti)
အေဝဘဂႋယ(တိ)
[na+vebhaṅgiya]
[န+ေဝဘဂႋယ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
avebhaṅgiya:[adj.] not to be distributed.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Avebhaṅgiya,(nt.) [= avebhaṅgika] that which is not to be divided,an inalienable possession; 5 such objects enumd. at Vin.II,171,which are the same as under avissajjiya (q.v.); V,129.(Page 86)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AVEBHAṄGIYA:[a] không thể phân chia được
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
avebhaṅgiya:= avissajjiya
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
avebhaṅgiya:အေဝဘဂႋယ (တိ)
[န+ေဝဘဂႋယ]
အေဝဘဂႋက-ႏွင့္ အနက္တူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
avebhaṅgiya:အေဝဘဂႋယ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,