Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
avassuta:a.[Sk.avasruta cf.avassava] 漏泄(漏出,漏下來)的.
パーリ語辞典 水野弘元著
avassuta:a.[Sk.avasruta cf.avassava] 漏泄せる.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
avassuta:a.[Sk.avasruta cf.avassava.] 漏泄せる.-pariyāya漏泄の教法
《水野弘元-巴利語辭典-勘誤表》 Bhikkhu Santagavesaka 覓寂尊者
avassuta:原:漏泄-- 訂正:充滿欲念;流出 頁碼:第41頁
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Avassuta,【形】 充滿欲望的,好色的。(p44)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Avassuta,【形】依戀,充滿欲望的。SA.35.241./III,42.︰Avassutoti rāgena tinto.(充滿欲望:沾粘染汙。) Pāci.IV,214.︰Avassutā nāma sārattā apekkhavatī paṭibaddhacittā.(充滿欲望的︰有依戀,有欲望,被愛所綁的。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
avassuta:avassuta(ti)
အဝႆုတ(တိ)
[ava+su+ta]
[အဝ+သု+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
avassuta:[adj.] filled with desire; lustful.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Avassuta,(adj.) [Sk.*avasruta,pp.of ava + sru,cp.avassava] 1.(lit.) flowing out or down,oozing,leaking J.IV,20.-- 2.(fig.) (cp.anvāssava & āsava) filled with desire,lustful (opp.anavassuta,q.v.) Vin.II,236; S.IV,70,184 (an°); A.I,261,262 (an°); II,240; IV,128,201; Sn.63 (an°); Pug.27,36; Dpvs II.5 (T.reads avassita).‹-› Neg.anavassuta:1.not leaking,without a leak J.IV,20 (nāvā = udaka-pavesan’âbhāvena a.C.).-- 2.free from leakage,i.e.from lust or moral intoxication Dh.39 (°citta); Sn.63 (see expld. in detail at Nd2 40); SnA 116 (= kilesa-anvāssava-virahita).(Page 84)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AVASSUTA:[a] nhiều sự tham muốn,thèm muốn (nhục dục)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
avassuta:dục nhiễm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
avassuta:အဝႆုတ (တိ)
[အဝ+သု+တ]
စြတ္စိုေသာ၊ ရာဂျဖင့္ စြတ္စိုေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
avassuta:အဝ-ႆုတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (အဝ√သု+တ)
ရာဂျဖင့္ စြတ္သည္။ ကိေလသာျဖင့္ စြတ္စိုသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,