Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
avakkanti:,kkanti f.[cf.avakkamati] 下來(進入~),下生,顯現 (再生機會).
パーリ語辞典 水野弘元著
avakkanti:,kkanti f.[cf.avakkamati] 来下,下生,顕現.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
avakkanti,okkanti f.[cf.avakkamati] 来下,下生,顕現
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Avakkanti,【陰】 進入。(p41)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Avakkanti,【陰】進入。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
avakkanti:avakkanti(thī)
အဝကၠႏၲိ(ထီ)
[ava+kamu+ti]
[အဝ+ကမု+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
avakkanti:[f.] entry.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Avakkanti,(f.) [fr.avakkamati] entry,appearance,coming down into,opportunity for rebirth S.II,66 (nāmarūpassa); III,46 (pañcannaṁ indriyānaṁ); Pug.13 (= okkanti nibbatti pātubhāvo PugA 184); Kvu 142 (nāmarūpassa); Miln.123 (gabbhassa).(Page 81)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
avakkanti:Introduction,descending into
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AVAKKANTI:[f] sự vào
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
avakkanti:sự bước vào,nhập vào
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
avakkanti:အဝကၠႏၲိ (ထီ)
[အဝ+ကမု+တိ]
ထင္ရွားျဖစ္ေပၚလာျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
avakkanti:အဝ-ကၠႏၲိ (ဣ) (အဝ√ကမ္+တိ)
သက္ျခင္း။ အမိဝမ္းသို႔ သက္ဝင္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,