Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
avajja:a.n.① [Sk.avadya] 罪的,能(可,應)被非難的,罪,過失.② [a-vajja ①].
パーリ語辞典 水野弘元著
avajja:a.n.① [Sk.avadya] 罪の,非難さるべき,罪,過失.② [a-vajja ①].
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Avajja,【形】 無法責備的,無瑕的。(p42)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Avajja,【形】無法責備的,無瑕的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
avajja:avajja(ti)
အဝဇၨ(တိ)
[na+vajja]
[န+ဝဇၨ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
avajja:avajja(ti
အဝဇၨ(တိ
[a(3)+vajja=(vada+ṇya).]]jātyā]]cārādīhi nihīno]ya]]nti avaditabboti avajjo,tabbhāvattho cetthaa-kāro.,ṭī.699.]
[အ(၃)+ဝဇၨ=(ဝဒ+ဏ်)။ ''ဇာတ်ာ''စာရာဒီဟိ နိဟီေနာ'ယ''ႏၲိ အဝဒိတေဗၺာတိ အဝေဇၨာ၊ တဗ႓ာဝေတၳာ ေစတၳအ-ကာေရာ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၉၉။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
avajja:[adj.] unblameable; faultless.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Avajja,(adj.) [Sk.avadya,seemigly a + vadya,but in reality a der.fr.ava.According to Childers = Sk.avarjya from vraj,thus meaning “not to be shunned,not forbidden".This interpretn is justified by context of Dh.318,319.The P.commentator refers it to ava + vad (for *ava-vadya) in sense of to blame,cp.apavadati] low,inferior,blamable,bad,deprecable Dh.318,319; Dhs.1160.More fig.in neg.form anavajja blameless,faultless D.I,70 (= anindita DA.I,183); A.II,26 = It.102; Sn.47 (°bhojin carrying on a blameless mode of livelihood,see Nd2 39),263 (= anindita agarahita KhA 140):Ps.II,116,170; Pug.30,41,58; Sdhp.436.Opp.sāvajja.(Page 82)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AVAJJA:[a] không thể khiển trách được,vô tội lỗi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
avajja:không tội lỗi,không lỗi lầm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
avajja:အဝဇၨ(တိ
[အ(၃)+ဝဇၨ=(ဝဒ+ဏ်)။ ''ဇာတ်ာ''စာရာဒီဟိ နိဟီေနာ'ယ''ႏၲိ အဝဒိတေဗၺာတိ အဝေဇၨာ၊ တဗ႓ာဝေတၳာ ေစတၳအ-ကာေရာ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၉၉။]
ယုတ္ညံ့-ကဲ့ရဲ႕အပ္-ေသာ၊ အရာ၊ အျပစ္။ အနဝဇၨ,သာဝဇၨ-တို႔လည္းၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
avajja:အဝဇၨ(တိ)
[န+ဝဇၨ]
အျပစ္မဟုတ္-အျပစ္မရွိ-ေသာ၊ အရာ၊ အမႈ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
avajja:အ-ဝဇၨ (တိ) (အ√ဝဒ္+ယ)
မခ်ီးမြမ္းထိုက္ေသာ။ အျပစ္ရွိေသာ။
အနဝဇၨ၊ အျပစ္မရွိေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
avajja:အ-ဝဇၨ (တိ)
မၾကဥ္သင့္ေသာ။ မတားျမစ္သင့္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,