Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
avahāra:m.夺取,取得
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
avahāra:avahāra(pu)
အဝဟာရ(ပု)
[ava+hara+ṇa]
[အဝ+ဟရ+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
avahāra:[nt.] theft; removal.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Avahāra,[fr.avaharati] taking,acquiring,acquisition Vin.V,129 (pañca avahārā,viz.theyya°,pasayha°,parikappa°,paṭicchanna°,kusa°).(Page 84)
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
avahāra:sự lấy trộm một vật chưa được chủ cho
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
avahāra:အဝဟာရ (ပု)
[အဝ+ဟရ+ဏ]
ခိုးယူျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
avahāra:အဝ-ဟာရ (ပ) (အဝ√ဟရ္+ဏ)
သယ္ေဆာင္ျခင္း။ ခိုးျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,