Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Avaññāta,(avajānāti 的【過分】)。(p42)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Avaññāta,(avajānāti 的【過分】) 輕視。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
avaññāta:avaññāta(ti)
အဝညာတ(တိ)
[ava+ñā+ta]
[အဝ+ဉာ+တ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
avaññāta:[pp.of avajānāti] despised.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Avaññāta,(adj.) [pp.of avajānāti] despised,treated with contempt PvA.135 (an°); Sdhp.88,90.(Page 82)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AVAÑÑĀTA:[pp] của avajānāṭi
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
avaññāta:bị khinh khi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
avaññāta:အဝညာတ (တိ)
[အဝ+ဉာ+တ]
ကဲ့ရဲ႕႐ႈတ္ခ်၍-အယုတ္အားျဖင့္-သိအပ္ေသာ၊ မထီမဲ့ျမင္ျပဳအပ္-ကဲ့ရဲ႕အပ္-ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
avaññāta:အဝ-ညာတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (အဝ√ဉာ+တ)
အယုတ္အားျဖင့္ သိအပ္သည္။ မထီမဲ့ျမင္ ျပဳအပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,