Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
avītikkama:m.[a-vītikkama] 不犯,不違犯.
パーリ語辞典 水野弘元著
avītikkama:m.[a-vītikkama] 不犯,不違犯.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Avītikkama,【陽】 非違反,非犯罪。(p45)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Avītikkama,【陽】非違反,非犯罪。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
avītikkama:avītikkama(pu)
အဝီတိကၠမ(ပု)
[na+vītikkama]
[န+ဝီတိကၠမ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
avītikkama:[m.] non-transgression.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
AVĪTIKKAMA:[m] không vi phạm,vượt qua
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
avītikkama:không vượt qua,không thái quá,không quá đáng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
avītikkama:အဝီတိကၠမ (ပု)
[န+ဝီတိကၠမ]
မလြန္က်ဴးျခင္း၊ မလြန္က်ဴးေၾကာင္း တရား၊ လြန္က်ဴးျခင္း-လြန္က်ဴးေၾကာင္းတရား-၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ တရား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
avītikkama:အဝီတိကၠမ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,