Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
atthi:[Sk.asti] pres.1sg.asmi,amhi,2sg.asi,3sg.atthi; 1pl.asma,amha,amhāse,amhase,asmase,2pl.attha,3pl.santi,imp.atthu; opt.siyā,assa,assaṃ,assu; aor.āsiṃ,āsi,āsuṃ; ppr.santa,samāna,loc.sati.-bhāva 存在.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
atthi:①[Sk.asti<as] ある,存在する.pres.1sg.asmi,amhi,2sg.asi,3sg.atthi; 1pl.asma,amha,amhāse, asmase,2pl.attha,3pl.santi,imp.atthu; opt.siyā,assa,assaṁ,assu; aor.āsiṁ,āsi,āsuṁ; ppr.santa,samāna,loc.sati.-bhāva 存在.②[Sk.asti]有,存在.-dhamma有法.-paccaya有缘[二十四缘の一].-sukha有の乐
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Atthi,(as + a + ti),有,在,存在。(p11)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Atthi,(=santi) (as+a+ti;Sk.asti),有,在,存在,想。【1.單.現】asmi,amhi。【2.單.現】asi。【3.單.現】atthi。【1.復.現】asma (梵smah),amha,amhāse,asmāse。【2.復.現】attha。【3.復.現】atthi,santi。【命】atthu。【1.單.祈】siyā (梵syām),assaṁ(= bhaveyyaṁ) 。【2.單.祈】siyā (梵syāh) 。【3.單.祈】siyā (梵 syāt),assa。【1.復.祈】assu。【3.復.祈】assu [cp.梵syuh] 。【1.單.過】āsiṁ (梵 āsaṁ),ahosiṁ 。【2.單.過】āsi (梵āsīt) 。【3.單.過】āsuṁ (cp.梵perf.āsuh) 。【現分】santa(m.p.Nom.),samāna,santiṁ,satiyā(ppr.(f.s.Loc.))。【處】ppr.sati。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
atthi:atthi(kri)
အတၳိ(ႀကိ)
[asa(=bhuvi)+ti]
[အသ(=ဘုဝိ)+တိ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
atthi:atthi(bya)
အတၳိ(ဗ်)
[atthi atūso ni.]
[အတၳိႏွင့္ အသြင္တူေသာ နိပါတ္ပုဒ္။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Atthi,[Sk.asti,1st sg.asmi; Gr.ei]mi/--e]sti/; Lat.sum-est; Goth.im-ist; Ags.eom-is E.am-is] to be,to exist.‹-› Pres.Ind.1st sg.asmi Sn.1120,1143; J.I,151; III,55,and amhi M.I,429; Sn.694; J.II,153; Pv.I,102; II,82.‹-› 2nd sg.asi Sn.420; J.II,160 (‘si); III,278; Vv 324; PvA.4.-- 3rd sg.atthi Sn.377,672,884; J.I,278.Often used for 3rd pl.(= santi),e.g.J.I,280; II,2; III,55.-- 1st pl.asma [Sk.smaḥ] Sn.594,595; asmase Sn.595,and amha Sn.570; J.II,128.2nd pl.attha J.II,128; PvA.39,74 (āgat’attha you have come).‹-› 3rd pl.santi Sn.1077; Nd2 637 (= saṁvijjanti atthi upalabbhanti); J.II,353; PvA.7,22 -- Imper.atthu Sn.340; J.I,59; III,26.-- Pot.1st sg.siyā [Sk.syām] Pv.II,88,and assaṁ [Cond.used as Pot.] Sn.1120; Pv.I,125 (= bhaveyyaṁ PvA.64).-- 2nd sg.siyā [Sk.syāḥ] Pv.II,87.-- 3rd sg.siyā [Sk.syāt] D.II,154; Sn.325,1092; Nd2 105 (= jāneyya,nibbatteyya); J.I,262; PvA.13,and assa D.I,135,196; II,154; A.V,194; Sn.49,143; Dh.124,260; Pv.II,324; 924.-- 1st pl.assu PvA.27.‹-› 3rd pl.assu [cp.Sk.syuḥ] Sn.532; Dh.74; Pv IV.136 (= bhaveyyuṁ PvA.231).-- Aor.1st sg.āsiṁ [Sk.āsaṁ] Sn.284; Pv.I,21 (= ahosiṁ PvA.10); II,34 (= ahosiṁ PvA.83).-- 3rd sg.āsi [Sk.āsīt] Sn.994.-- 3rd āsuṁ [cp.Sk.Perf.āsuḥ] Pv.II,321,133 (ti pi pāṭho for su).‹-› Ppr.*sat only in Loc.sati (as Loc.abs.) Dh.146; J.I,150,263,santa Sn.105; Nd2 635; J.I,150 (Loc.evaṁ sante in this case); III,26,and samāna (q.v.) J.I,266; IV,138.

--bhāva state of being,existence,being J.I,222,290; II,415; DhA.II,5; IV,217 (atthibhāva vā natthibhāva vā whether there is or not).(Page 25)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
atthi:To be,to exist
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ATTHI:(as+a+ṭi) là,có,được
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
atthi:có
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
atthi:အတၳိ (ဗ်)
[အတၳိႏွင့္ အသြင္တူေသာ နိပါတ္ပုဒ္။]
(၁) ရွိ၏၊ ရွိကုန္၏။ (၂) ထင္ရွားရွိေသာ အရာ။ အတၳိဘာ,အတၳိဘာဝ-တို႔လည္းၾကည့္။ (၃) ထင္ရွားရွိသည္၏အျဖစ္ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ သတၱိ၊ အတၳိပစၥည္း။ (၄) ရွိမွ ရွိရေလျခင္း၊ ျဖစ္မွ ျဖစ္ရေလျခင္း။ နာမ-လည္းၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
atthi:အတၳိ (ႀကိ)
[အသ(=ဘုဝိ)+တိ]
ရွိ၏၊ ျဖစ္၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
atthi:အတၳိ (√အသ္)
ရွိ၏။ ထင္ရွားရွိ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,