Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
atthaṅgata:a.[Sk.astaṇgata]-suriya日没,没せる太阳.cf.attha②
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
atthaṅgata:atthaṅgata(ti)
အတၳဂၤတ(တိ)
[attha+gata]
[အတၳ+ဂတ]
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
atthaṅgata:dập tắt,biến mất,biến diệt
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
atthaṅgata:အတၳဂၤတ (တိ)
[အတၳ+ဂတ]
(က) ေပ်ာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ၊ ဝင္ေသာ။ (ခ) ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ။ (ဂ) ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ျခင္း-မရွိျခင္း-သို႔ ေရာက္ေသာ။ (ဃ) ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ။ (င) ရာဂစသည္တို႔၏ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ၿပီးေသာ၊ သူ။ (စ) အႏုပါဒိေသသနိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ၿပီးေသာ၊ အႏုပါဒိေသသ ပရိနိဗၺာန္ျပဳၿပီးေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
atthaṅgata:အတၳဂၤတ (တိ)
ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,