Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
attamana:a.[atta ① -mana] 心滿意足的,適意的,悅意的.
パーリ語辞典 水野弘元著
attamana:a.[atta ① -mana] 心にかなえる,適意の,悅意の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Attamana,【形】 高興。 ~tā,【陰】喜悅,愉快。(p10)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Attamana,【形】高興。attamanatā,【陰】喜悅,愉快。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
attamana:attamana(ti)
အတၱမန(တိ)
[(ka) atta+mana.(kha) atta+mana.(ga) atta+mana.]
[(က) အတၱ+မန။ (ခ) အတၱ+မန။ (ဂ) အတၱ+မန။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
attamana:[adj.] delighted; glad.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Attamana,[atta1 + mano,having an up raised mind.Bdhgh’s expln. is saka-mano DA.I,255 = attā + mano.He applies the same expln. to attamanatā (at Dhs.9,see Dhs.trsl.12) = attano manatā mentality of one’s self] delighted,pleased,enraptured D.I,3,90 (an°); II,14; A.III,337,343; IV,344; Sn.45 = Dh.328 (= upaṭṭhita-satt DhA.IV,29); Sn.995; Nd2 24 (= tuṭṭha-mano haṭṭha-mano etc.); Vv 14; Pug.33 (an°); Miln.18; DA.I,52; DhA.I,89 (an°-dhātuka displeased); PvA.23,132; VvA.21 (where Dhpāla gives two explns,either tuṭṭhamano or sakamano).(Page 23)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ATTAMANA:[a] thỏa thích --naṭā [f] vui mừng,hoan hỷ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
attamana:vừa lòng,thỏa thích,thích ý,sự hoan hỷ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
attamana:အတၱမန (တိ)
[(က) အတၱ+မန။ (ခ) အတၱ+မန။ (ဂ) အတၱ+မန။]
ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္ေသာ စိတ္ရွိေသာ၊ သူ။ (က) မိမိစိတ္ရွိေသာ၊ သူ။ (ခ) ပီတိေသာ မနႆ-တို႔သည္ ယူအပ္ေသာ-တို႔သည္ အျပားအားျဖင့္ ေရာက္အပ္ေသာ-တို႔ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေသာ-စိတ္ရွိေသာ၊ သူ။ (ဂ) ေကာင္းစြာယူအပ္ၿပီးေသာ-ၿပီးျပည့္စုံေသာ-စိတ္အၾကံရွိေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
attamana:အတၱ-မန (တိ)
ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္သည္။ ႏွစ္လိုဝမ္းေျမာက္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,