Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
atta:① a.[Sk.ātta] 已得(到)的,已(拿)取的.attadaṇḍa 已取棒(拿起武器).attañjaha 捨得(捨去已得到)的.attamana 適意的.② = attan.
パーリ語辞典 水野弘元著
atta:① a.[Sk.ātta] 得たる,取れる.attadaṇḍa 棒を取れる.attañjaha 得たるを捨てる.attamana適意の.② = attan.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Atta,【陽】 靈魂,自己。 ~kāma,【無】 喜愛自己。 ~kilamatha,【陽】自我虐待。 ~gutta,【形】自衛。 ~gutti,【陰】 自理。 ~ghañña,【中】自我毀滅。~dattha,【陽】 自己的福利。 ~danta,【形】自我克制。 ~diṭṭhi,【陰】靈魂的推測。 ~bhāva,【陽】個人,個性,個 體。 ~vāda,【陽】 靈魂的理論。~vadha,【陽】 自殺。 ~hita,【中】 個人的福利。(p10)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Atta,2 (attan) (Vedic ātman),【陽】靈魂,自己。單.主.attā;復.主.attā﹑attāno;單.呼.atta﹑attā;復.呼attā﹑attāno;單.賓.attānaṁ﹑attaṁ;復.賓.attā﹑attāno;單.具.attanā﹑attena;復.具.attehi﹑attûhi;單.離.attanā﹑attamhā﹑attasmā﹑attato;復.離.attehi﹑attûhi;單.與.﹑屬.attano﹑attassa;復.與.﹑屬.attānaṁ﹑attūnaṁ;單.處attane﹑attani﹑attamhi﹑attasmiṁ;復.處.attesu﹑attûsu。attakāma,【無】喜愛自己,自憐(love of self)。attakilamatha,【陽】自我虐待(self-mortification)。attagutta,【形】自衛(selfguarded)。attagutti,【陰】自己照顧自己(watchfulness as regards one’s self,self-care)。attaghañña,【中】自我毀滅(self-destruction)。attadattha(atta-d-attha),【陽】自己的福利(one’s own profit or interest)。attadanta,【形】自我克制。attadiṭṭhi,【陰】靈魂的推測(speculation concerning the nature of the soul)。attabhāva(BSk.ātmabhāva),【陽】個人、個性、個體、自己存活(person,personality,individuality,living creature; form,appearance)。attavāda,【陽】靈魂的理論。attavadha,【陽】自殺。attahita,【中】個人的福利。attasaraṇā=attappaṭisaraṇā自己的庇護所。cp.ātuman,tuma,puggala,jīva,satta,pāṇa and nāma-rūpa.attatthiya looking after one’s own needs.attqdhipaka master of oneself,self-mastered.attadhipateyya selfdependence,self-reliance,independence.attqdhīna independent.attqnudiṭṭhi speculation about souls.attqnuyogin one who concentrates his attention on himself.attqnuvāda blaming oneself.attuññā self-humiliation.(+att-avaññā).attuddesa relation to oneself (= attano atthāya).attakata self-made (opp.para°).attakāra individual self,fixed individuality,oneself.attagarahin self-censuring.attañū knowing oneself.attadaṇḍa see atta1.attadanta selfrestrained,self-controlled.attapaccatthika hostile to oneself .attaparitāpana self-chastisement,mortification.attaparittā charm (protection) for oneself.attaparibhava disrespect for one’s own person。nevattāna(na eva attāna)﹐(卻)沒讓自己。Atthi me attāti(有我的真我,《中阿含經》譯:真有神)。Natthi me attāti(無有我的真我,《中阿含經》譯:真無神)。Attanā va attānaṁ sanjānāmīti(我由真我覺知真我,《中阿含經》譯:神見神)。Attanā va anattānaṁ sañjānāmīti(我由真我覺知非真我,《中阿含經》譯:神見非神)。Anattanā va attānaṁ sañjānāmīti(我由非真我覺知真我,《中阿含經》譯:非神見神)。n’etaṁ mama,n’eso’ham asmi,na me so attā(此非我所有,此非我,此非我的「我」。經中常譯作:「非我、不異我、不相在」。「此非我的『我』」即:「五蘊不在我中,我不在五蘊中」。) 《阿毘達摩義廣釋》:(Vibhv.CS:p.219):Vadanti etenāti vādo,khandhehi byatirittābyatirittavasena vīsati parikappitassa attano vādo attavādo.
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Atta,1(ā+d+ta; that is,ādadāti(拿起)的【過分】; cp.Sk.ātta)已拿起(to take up),已抓住(grasp,seize)。attadaṇḍa,暴力者(he who has taken a stick in hand,a violent person)。【反】niratta。《經集》(Sn.858;CS:864):“Na tassa puttā pasavo,khettaṁ vatthuñca vijjati; Attā vāpi nirattā vā ,na tasmiṁ upalabbhati.(他無兒子、牲畜、田地和財產;他確實無拿起,也無放下。)《經集》(Sn.787;CS:793):Upayo hi dhammesu upeti vādaṁ,anūpayaṁ kena kathaṁ vadeyya.Attā nirattā‚ na hi tassa atthi,adhosi so diṭṭhimidheva sabbanti.(執著種種觀點便會導致爭論,但依憑什麼與無所執著的人爭論呢?他確實無拿起,也無放下,他在這世間滌除一切觀點。《經集》(Sn.925;CS:919):“Ajjhattamevupasame na aññato bhikkhu santimeseyya; Ajjhattaṁ upasantassa,natthi attā kuto nirattā vā."(比丘(尋找)內心平靜,而不是從其他地方(尋找)平靜;對於內心平靜的人(來說),即無拿起,也無放下。)
巴英術語匯編 《法的醫療》附 溫宗堃
Atta:我、靈魂,任何被認是永恒不變的實體。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
atta:atta(ti)
အတၱ(တိ)
[(1) atta+hita.(2) atta+atta.(3) atta+attha]
[(၁) အတၱ+ဟိတ။ (၂) အတၱ+အတၱ။ (၃) အတၱ+အတၳ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
atta:atta(ti)
အတၱ(တိ)
[atta+a.]
[အတၱ+အ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
atta:atta(ti)
အတၱ(တိ)
[āpa+ta.]
[အာပ+တ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
atta:atta(ti)
အတၱ(တိ)
[ā+dā+ta.(ātta-saṃ)]
[အာ+ဒါ+တ။ (အာတၱ-သံ)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
atta:atta(pu)
အတၱ(ပု)
[ata+a.bhavābhavaṃ dhāvantojātijarābyādhimaraṇādibhedaṃ anekavihitaṃ saṃsāradukkhaṃ atati satataṃ gacchati pāpuṇāti adhigacchatīti attā.nīti,dhā.48.ā+dhā+ta.āhito ahaṃmāno etthāti atthā.dī,ṭī,3.16va.ma,ṭī,1,35va.anuṭī,1.145.anuṭī,3.82.ada+ta.sukhadukkhaṃ adati bhakkhatīti attā.jātijarāmaraṇādīhi saṃsāradukkhehi adīyate bhakkhīyateti attā.ka.627.(nīti,pada.167.nīti,dhā.48.,ṭī.92-.]
[အတ+အ။ ဘဝါဘဝံ ဓာဝေႏၲာဇာတိဇရာဗ်ာဓိမရဏာဒိေဘဒံ အေနကဝိဟိတံ သံသာရဒုကၡံ အတတိ သတတံ ဂစၧတိ ပါပုဏာတိ အဓိဂစၧတီတိ အတၱာ။ နီတိ၊ဓာ။၄၈။ အာ+ဓာ+တ။ အာဟိေတာ အဟံမာေနာ ဧတၳာတိ အတၳာ။ ဒီ၊ဋီ၊၃။၁၆ဝ။ မ၊ဋီ၊၁၊၃၅ဝ။ အႏုဋီ၊၁။၁၄၅။ အႏုဋီ၊၃။၈၂။ အဒ+တ။ သုခဒုကၡံ အဒတိ ဘကၡတီတိ အတၱာ။ ဇာတိဇရာမရဏာဒီဟိ သံသာရဒုေကၡဟိ အဒီယေတ ဘကၡီယေတတိ အတၱာ။ ကစၥည္း။ ၆၂၇။ (နီတိ၊ပဒ။၁၆၇။ နီတိ၊ဓာ။၄၈။ ဓာန္၊ဋီ။၉၂-တို႔လည္းၾကည့္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
atta:[m.] soul; oneself.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Atta,3 [Sk.akta,pp.of añjati] see upatta.(Page 22)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Atta,2 see attan.(Page 22)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Atta,1 [ā + d + ta; that is,pp.of ādadāti with the base form reduced to d.Idg *d-to; cp.Sk.ātta] that which has been taken up,assumed.atta-daṇḍa,he who has taken a stick in hand,a violent person,S.I,236; IV,117; Sn.630,935; Dh.406.Attañjaha,rejecting what had been assumed,Sn.790.Attaṁ pahāya Sn.800.The opp.is niratta,that which has not been assumed,has been thrown off,rejected.The Arahant has neither atta nor niratta (Sn.787,858,919),neither assumption nor rejection,he keeps an open mind on all speculative theories.See Nd I,82,90,107,352; II,271; SnA 523; DhA.IV,180 for the traditional exegesis.As legal t.t.attādānaṁ ādīyati is to take upon oneself the conduct,before the Chapter,of a legal point already raised.Vin.II,247 (quoted.V,91).(Page 22)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ATTA:[m] ta,bản ngã --kāma [m] tự thương ta; --guṭṭa [a] tự gìn giữ lấy; --kilimaṭṭha [m] tự khổ hạnh; --guṭṭi [f] tự săn sóc lấy; --ghañña [nt] tự diệt lấy; --danṭa [a] tự chế ngự; --diṭṭhi [f] thân kiến --bhāva [m] cá nhân,mỗi nhân vật --vāda [m] phái thân kiến -vadha [m] tự tử,tự hủy diệt --hiṭa [nt] an vui cho mình
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
atta:ta,bản ngã,tự ngã
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
atta:အတၱ(ပု)
[အတ+အ။ ဘဝါဘဝံ ဓာဝေႏၲာဇာတိဇရာဗ်ာဓိမရဏာဒိေဘဒံ အေနကဝိဟိတံ သံသာရဒုကၡံ အတတိ သတတံ ဂစၧတိ ပါပုဏာတိ အဓိဂစၧတီတိ အတၱာ။ နီတိ၊ဓာ။၄၈။ အာ+ဓာ+တ။ အာဟိေတာ အဟံမာေနာ ဧတၳာတိ အတၳာ။ ဒီ၊ဋီ၊၃။၁၆ဝ။ မ၊ဋီ၊၁၊၃၅ဝ။ အႏုဋီ၊၁။၁၄၅။ အႏုဋီ၊၃။၈၂။ အဒ+တ။ သုခဒုကၡံ အဒတိ ဘကၡတီတိ အတၱာ။ ဇာတိဇရာမရဏာဒီဟိ သံသာရဒုေကၡဟိ အဒီယေတ ဘကၡီယေတတိ အတၱာ။ ကစၥည္း။ ၆၂၇။ (နီတိ၊ပဒ။၁၆၇။ နီတိ၊ဓာ။၄၈။ ဓာန္၊ဋီ။၉၂-တို႔လည္းၾကည့္။]
(၁) စိတ္။ အတၱသမၸဒါ,အတၱသမၼာပဏိဓိ,အသလႅီနတၱ,ဌိတတၱ,ပဟိတတၱ,သမာဟိတတၱ,ဟီနတၱ႐ူပစသည္-တို႔လည္းၾကည့္။ (၂) ကိုယ္၊ အတၱေဘာ။ အတၱကိလမထ,အတၱပဋိလာဘ,အတၱသမၼာပဏိဓိ,အလမတၱ,ပဟိတတၱ,ဘာဝိတတၱ စသည္-တို႔လည္းၾကည့္။ (၃) ဓမၼ၊ ေလာကီ,ေလာကုတၱရာတရား။ (၄) သေဘာ။ အတၱသဒၵါ ဤအနက္ကို ေဟာေသာအခါ မိမိေရွ႕က ပုဒ္တစ္ခုခုႏွင့္ တြဲလ်က္ အေတြ႕မ်ားသည္။ အနေဝါသိတတၱ,ဥဂၢတတၱ,ဧကတၱ,ဌိတတၱ,ဘာဝိတတၱ,မိစၧတၱ,ယတတၱ,သမၼတၱ-တို႔ၾကည့္။ (၅) မိမိ၊ မိမိကိုယ္။ (၆) သား၊ အဖ။ (၇) အတၱ-ဟု စြဲယူေသာ အယူမွား၊ အတၱဒိ႒ိ။ အတၱၪၨဟ-ၾကည့္။ (၈) သတၱဝါတို႔၏ခႏၶာကိုယ္ကိုလည္းေကာင္း တေလာကလုံးကိုလည္းေကာင္း အစိုးရလ်က္ မပ်က္မစီး အျမဲတည္ေနေသာ အႏွစ္သာရ အမာခံသေဘာတရားဟု တိတၳိတို႔ ၾကံဆအပ္ေသာ အတၱ။ အနတၱ,ဇီဝ,သရီရ-တို႔လည္းၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
atta:အတၱ(တိ)
[အာ+ဒါ+တ။ (အာတၱ-သံ)]
(၁) ယူအပ္ေသာ။ အတၱဒ႑,အတၱမန-တို႔ၾကည့္။ (၂) ျပည့္စုံေသာ။ အတၱမန-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
atta:အတၱ(တိ)
[အာပ+တ။]
(၁) ေရာက္အပ္ေသာ။ အတၱ-(၃)-ၾကည့္။ (၂) ျပန္႔ႏွံ႔ေသာ။ အတၱမန-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
atta:အတၱ(တိ)
[အတၱ+အ။]
(၁) ကိုယ္-အတၱေဘာ-ရွိေသာ၊ ကိုယ္-အတၱေဘာ-ႏွင့္ စပ္ေသာ။ (၂) မိမိ၌ျဖစ္ေသာ ပညာ။ ဥဒတၱ-လည္းၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
atta:အတၱ(တိ)
[(၁) အတၱ+ဟိတ။ (၂) အတၱ+အတၱ။ (၃) အတၱ+အတၳ]
(၁) မိမိအက်ိဳးစီးပြါး။ (၂) ရရွိၿပီးေသာ အက်ိဳးစီးပြါး။ (၃) ေရာက္အပ္ၿပီးေသာ အက်ိဳးစီးပြါး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
atta:အတၱ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√အသ္+တ)
ပစ္အပ္သည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
atta:အတၱ (န)
အယူ။ အလို။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
atta:အတၱ (တိ) (တီ-ကိတ္) (အာ√ဒါ+တ)
ယူအပ္သည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
atta:အတၱ (န) (တီ-ကိတ္) (√အဒ္+တ)
စားျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
atta:အတၱ (န)
အ-အျဖစ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,