Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
atireka:a.[〃] 殘餘的,多餘的,過多的.-cīvara 多餘的衣,長衣.-lābha 多得.
パーリ語辞典 水野弘元著
atireka:a.[〃] 残余の,余分の,過多の.-cīvara 余分の衣,長衣.-lābha 余得.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
atireka:a.[〃] 残余の,余分の,過多の.-cīvara 余分の衣,長衣.-tisata-aṭṭhika-samussaya三百余の骨聚.-patta长钵.-lābha 余得.-saññin过想者
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Atireka,【形】過度的,過頭的。atirekaŋ,~taraŋ,【副】過分地,非常。 ~tā,【陰】 過度。(p9)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Atireka,【形】過度的,過頭的。atirekaṁ,atirekataraṁ,【副】過分地,非常。atirekatā,【陰】過度。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
atireka:atireka(ti)
အတိေရက(တိ)
[ati+rica+ṇa]
[အတိ+ရိစ+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
atireka:[adj.] surplus; extra; exceeding.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Atireka,(adj.) [Sk.atireka,ati + ric,rinakti; see ritta] surplus,too much; exceeding,excessive,in a high degree; extra Vin.I,255; J.I,72 (°padasata),109; 441 (in higher positions); Miln.216; DhsA.2; DhA.II,98.

--cīvara an extra robe Vin.I,289.--pāda exceeding the worth of a pāda,more than a pāda,Vin.III,47.(Page 20)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ATIREKA:[a] dư thừa,nhiều quá --kaṃ --ṭaraṃ [ad] quá đáng,quá nhiều -kaṭā [f] sự quá dư
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
atireka:thêm nữa,thừa ra,có hơn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
atireka:အတိေရက (တိ)
[အတိ+ရိစ+ဏ]
လြန္ေသာ၊ ပိုလြန္ေသာ၊ သာလြန္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
atireka:အတိ-ေရက (ပ)
လြန္ကဲေသာ အေၾကာင္း။ လြန္ကဲစြာ ျဖစ္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
atireka:အတိ-ေရက (တိ) (အတိ√ရိစ္+ဏ)
လြန္ေသာ။ ပိုမိုေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
atireka:အတိေရက

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,