Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
atimāna:m.[〃] 過慢.
パーリ語辞典 水野弘元著
atimāna:m.[〃] 過慢.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Atimāna,【陽】驕傲,自大。atimānī,【陽】驕傲的人。(p9)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Atimāna,【陽】驕傲,自大(high opinion (of oneself),pride,arrogance,conceit)。atimānī,【陽】驕傲的人。cp.Atimaññanā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
atimāna:atimāna(pu)
အတိမာန(ပု)
[ati+māna]
[အတိ+မာန]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
atimāna:'superiority-conceit'; s.māna
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
atimāna:[m.] pride; arrogance.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Atimāna,[Sk.atimāna,ati + māna] high opinion (of oneself),pride,arrogance,conceit,M.I,363; Sn.853 (see expln. at Nd1 233),942,968; J.VI,235; Nd1 490; Miln.289.Cp.atimaññanā.(Page 20)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ATIMĀNA:[m] ngã mạn,kiêu căng -mānī người ngã mạn
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
atimāna:ý hơn,so sánh phần hơn,quá mạn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
atimāna:အတိမာန (ပု)
[အတိ+မာန]
အတိမာန္၊ အလြန္ထင္မွတ္ျခင္း၊ အထင္ႀကီးျခင္း၊ အလြန္-ေထာင္လႊား-တက္ႂကြ-ျခင္း။ (က) သူတပါးတို႔ကို ေက်ာ္လြန္၍ မိမိကိုယ္ မိမိ အထင္ႀကီးျခင္း၊ ငါဟုေထာင္လႊား-တက္ႂကြ-ေသာ မာန္။ သူတစ္ပါးတို႔ထက္ မိမိကသာသည္ဟု ထင္မွတ္ျခင္း။ (ခ) အမ်ိဳးဇာတ္စသည္ကို အမွီျပဳ၍-အလြန္-တက္ႂကြ-ေထာင္လႊား-သည္၏အစြမ္းအားျဖင့္ ျဖစ္ေသာ မာန္။ (ဂ) သူတစ္ပါးကို ေက်ာ္လြန္၍ မိမိကိုယ္ကို အျမတ္အားျဖင့္ ထားေသာပုဂၢိဳလ္အားျဖစ္ေသာ မာန္၊ ေသယ်မာန္။ (ဃ) အထက္၌ျဖစ္ေသာမာန္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
atimāna:အတိ-မာန (ပ) (အတိ√မန္+ဏ)
အလြန္ မာန္မူျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,